COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

 

O preocupare constantă a Agenției Naționale de Integritate a reprezentat dezvoltarea unei cooperări intense cu organizațiile internaționale, precum și cu organisme similare din alte state, atât din cadrul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial. În acest sens, de-a lungul activității sale, Agenția și-a consolidat poziția în plan internațional, dobândind calitatea de membru într-o serie de organisme internaționale.

COMISIA EUROPEANĂ

 

Cooperarea dintre Comisia Europeană și ANI a repre­zentat motorul evoluției în domeniul integrității în Ro­mânia, recomandările incluse în Rapoartele privind statul de drept, începând cu anul 2020 și Rapoartele de Progres în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), până în anul  2021, constituind adevărate repere care au condus la rezultate însemnate.

 

GRECO

 

GRECO este un mecanism de prevenire şi combatere a corupţiei care aparține Consiliului Europei, înfiinţat în anul 1999, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea membrilor săi (49 de state membre) în lupta împotri­va corupţiei prin intermediul unui proces de evaluare și examinare. Rapoartele Grupului de State împotriva Corupției privind România au evidențiat, de-a lungul timpului, progresele înregistrate de Agenția Națională de Integritate.

 

EUROPEAN PARTNERS AGAINST CORRUPTION

 

Încă din noiembrie 2011, Agenția Națională de Inte­gritate deține calitatea de membru al European Partners Against Corruption (Partenerilor Eu­ropeni Împotriva Corupției), rețea formată din instituții europene cu rol în combaterea și prevenirea corupției și din autorități însărcinate cu monitorizarea și anchetarea Poliției Naționale. Compusă din peste 60 de instituții cu atribuții în combaterea și prevenirea corupției și autorități de monitorizare și anchetare a poliției naționale, rețeaua EPAC are ca obiective consti­tuirea unei platforme eficiente de schimb de informații și expertiză în privința metodelor de luptă împotriva corupției, dezvoltarea și promovarea de bune practici pentru activitatea autorităților / instituțiilor mem­bre EPAC, promovarea standardelor de integritate, imparțialitate, transparență etc.

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI-CORRUPTION AUTHORITIES

 

Agenția Națională de Integritate a dobândit calitatea de membru IAACA cu drepturi depline în luna oc­tombrie 2012, în urma deciziei adoptate de Comite­tul Executiv al Asociației. Cu o componență de peste 300 de instituții cu rol în combaterea și prevenirea corupției și peste 2000 de membri individuali (pro­curori, investigatori, experți etc.), IAACA are ca scop înlesnirea procesului de implementare a Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC) și di­namizarea cooperării internaționale între instituțiile de profil.

 

NETWORK FOR INTEGRITY

 

În luna decembrie 2016, Agenția Națională de Inte­gritate, împreună cu alte 13 instituții publice cu rol în prevenirea corupției, au înființat, sub auspiciile Sum­mitului Mondial al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă de la Paris, o rețea de promovare a principii­lor de bună guvernare – Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate) – prima platformă internațională care vizează exclusiv domeniul integrității. Platforma a fost creată cu scopul de a facilita schim­bul de experiență și de bune practici în domeniul transparenței declarațiilor de avere și de interese, a metodelor de investigare a incidentelor de integritate și de a crea cadrul necesar pentru a ajuta statele care doresc să implementeze sisteme similare de integritate.

 

EUROPEAN NETWORK FOR PUBLIC ETHICS

 

Agenția Națională de Integritate, începând cu anul 2022, deține calitatea de membru fondator al European Network for Public Ethics, o rețea formată din 15 instituții cu atribuții în domeniul eticii, transparenței și integrității publice din state membre ale Uniunii Europene. Rețeaua își propune să promoveze o cultură a integrității publice și a armonizării reglementărilor între statele membre ale Uniunii Europene, prin identificarea celor mai bune practici în acest domeniu și prin compararea legislației incidente pentru a încuraja schimburile între membrii săi.

 

THE NETWORK OF EUROPEAN INTEGRITY AND WHISTLEBLOWING AUTHORITIES

 

Începând cu anul 2023, Agenția Națională de Integritate a dobândit calitatea de membru The Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, o platformă internațională destinată cooperării și schimbului de cunoștințe în domeniul integrității și avertizării în interes public între autoritățile competente, astfel cum au fost definite de Directiva 2019/1937 a Uniunii Europene privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. În acest sens, prin intermediul schimbului de cunoștințe și de bune practici, NEIWA își propune consolidarea protecției persoanelor care raportează incidente de integritate la nivelul Uniunii Europene.

ANI ȘI ALTE ORGANISME INTERNAȚIONALE

 

Unul dintre obiectivele strategice asumate de Agenție este promovarea propriului model instituțional la ni­vel global. În acest sens, ANI a dezvoltat relații de coo­perare cu numeroase instituții similare. Astfel, dacă la început ANI a beneficiat de expertiza și sprijinul unor organizații internaționale precum: Banca Mondială, OECD, UNDP etc., ulterior Agenția s-a remarcat în rândul instituțiilor de luptă anticorupție din lume, devenind în scurt timp un model de bune practici.

De-a lungul activității sale, Agenția Națională de Integritate a dise­minat bunele practici atât cu prilejul vizitelor unor delegații externe organizate la sediul ANI, cât și prin participarea reprezentanților Agenției la evenimente internaționale.

EXTRASE RAPOARTE