ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

DA, sunt valabile – în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normã în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracțiuni prevãzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specialã modificatã prin dispozițiile prezentei legi, trimiterea se considerã fãcutã la infracțiunea sau infracțiunile prevãzute de legea nouã, având aceleași elemente constitutive.”

Da. Aceste informații se anonimizează la postarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției și pe portalul Agenției Naționale de Integritate.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) punctul 36 din Legea nr. 176/2010, obligația de a completa declarație de avere și declarație de interese revine personalului instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare. Această dispoziție legală se aplică inclusiv personalului angajat cu contract individual de muncă în cadrul acestor instituții și autorități.

Persoanele implicate în administrarea sau implementarea programelor ori a proiectelor finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, din cadrul institutelor, centrelor sau staţiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice conform dispozițiilor O.G. nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația declarării averii și a intereselor. Institutele de cercetare sunt instituții publice, în înțelesul legii.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor şi trezorierilor federaţiilor şi confederaţiilor sindicale se trimit în copie certificată Agenției Naționale de Integritate, în termenele prevăzute de Legea nr. 176/2010.

 

Astfel, la nivelul entităților în care persoanele au obligația de a depune declarații și de interese, potrivit legii, se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale depun declarațiile la persoana desemnată de șeful compartimentului resurse umane sau, după caz, de șeful secretariatului din cadrul federației sau confederației sindicale.

Potrivit prevederilor art. 294 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii cu funcţii de conducere sunt:

 

”administratorii-salariaţi, inclusiv preşedinţii consiliului de administraţie daca este şi salariat, directorii generali şi directorii, directorii generali adjuncţi si directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de munca, divizii, departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri precum şi asimilaţii lor stabiliţi potrivit legii sau prin contractele colective de munca ori, după caz, prin regulamentul intern”.

Menționăm că opiniile de mai sus reprezintă punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate, și nu o interpretare generală și obligatorie a textelor de lege amintite.