GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Agenția Națională de Integritate respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

Terminologie – definiții, detalierea termenilor, conform GDPR

 

 • Date cu caracter personal – orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă, definită ca persoană vizată; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare– orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora;
 • Operator înseamnă autoritatea publică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Parte terţă– înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale,
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice,;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 

În derularea activităților sale, A.N.I. prelucrează date cu caracter personal în următoarele condiții:

 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice

 

Temeiul legal în baza căruia A.N.I. prelucrează date cu caracter personal (principalele acte normative):

 

 • Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,
 • Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
 • G. nr.175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese
 • Legea 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupție
 • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • G. 395/2016 privind normele de aplicare a Legii nr 98/2016.
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Legea nr.53/2003, Codul Muncii
 • G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 • G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
 • U.G. nr.158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • G nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
 • C.N.I. nr.3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.
 • Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 • G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 • G.nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
 • U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

În acest sens, Agenția Națională de Integritate prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manual, ţinând seama în mod exemplificativ de următoarele scopuri:

 • asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale
 • prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice
 • protecţia persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat;
 • relații publice/petiționare;
 • managementul resurselor umane;
 • monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;
 • asigurarea reprezentării A.N.I., apărarea drepturilor şi intereselor legitime în  raporturile cu autorităţile publice, cu alte persoane fizice sau juridice;
 • organizare/derulare evenimente;
 • gestiunea financiar-contabilă;
 • achiziţii publice;

Datele cu caracter personal prelucrate sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților structurilor din cadrul A.N.I. conform scopurilor menționate anterior.

 

Drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare al acestora

 

Conform prevederilor legale aplicabile, persoanele vizate pot beneficia de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

 

Persoana reponsabilă cu protecția datelor personale la nivelul ANI: Claudia Moldoveanu

E-mailani@integritate.eu