Incidente de integritate – 4 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleși locali, după cum urmează:

 STANCIU CRISTIAN,

Consilier județean în cadrul C.J Iași
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2018 – 27 ianuarie 2021, întrucât a exercitat simultan funcția de membru titular (reprezentant al C.J Iași) în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași și funcția de membru în organul de conducere al unui partid politic, respectiv cea de vicepreședinte.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 187, alin. (1) și alin. (13) și art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006.
 ROTARU GHEORGHE, 

Primar al Com. Țibana, Jud. Iași
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a emis la data de 04 februarie 2021 o dispoziție pentru Întreprinderea Familială al cărei reprezentant este soția acestuia iar membru este unul dintre fiii săi, dispoziție care produce foloase materiale acestora.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 NOVAC VASILE, 

Primar al Com. Ivănești, Jud. Vaslui
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu luna octombrie 2020, întrucât, simultan cu exercitarea funcției de primar pentru mandatul 2020 – prezent, desfășoară și activități remunerate în cadrul unei societăți.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 91, alin. (3) din același act normativ.  
 GHERMAN VASILE VLĂDUȚ, 

Primar al Com. Slatina, Jud. Suceava
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a semnat un contract de furnizare produse cu societatea comercială în cadrul căreia fratele acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator. În baza documentelor aprobate/avizate au fost efectuate plăți către societate în sumă de 57.972 Lei.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NOVAC VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;
  • art. 76, alin. (1)din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, soțul său ori rudele sale de gradul I”;
  • art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcția de primar (…) este incompatibilă cu: k) orice alte funcții sau activități remunerate, în țară sau străinătate (…)”;
  • art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „ (3) Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.
  • art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „ (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”.
  • art. 178, alin (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic, atât la nivel național, cât și la nivel local.
  • art. 187, alin. (1) și alin. (13) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. (13) Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilități (…) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de administrație. Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administrație are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al consiliului de administrație”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE