Incidente de integritate – 10 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 10 aleși locali, după cum urmează:

   COTEȚIU ANDREI, 


Consilier județean în cadrul C.J. Timiș, Jud. Timiș

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 octombrie 2020 – 25 martie 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția de consilier județean cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație/ administrator în cadrul unei companii locale al cărei acționar unic este Consiliul Local al Mun. Timișoara. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

   DIMA IONUȚ-LUCIAN, 


Primar al Com. Coteana, Jud. Olt  

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent), a emis o dispoziție care a produs un folos material pentru sine, respectiv, stabilirea cuantumului indemnizației de primar  la un nivel superior celui prevăzut de dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

   OANEA IOAN,


 Primar al Com. Ocna Șugatag, Jud. Maramureș și fost funcționar public în cadrul Primăriei Com. Ocna Șugatag      

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării funcției publice în cadrul Primăriei comunei Ocna Șugatag, întrucât, în perioada 29 septembrie  – 27 octombrie 2020, deși avea raportul de serviciu suspendat de drept, a continuat să exercite funcția publică deținută timp de încă 29 zile după ce a fost ales în funcția de primar al comunei Ocna Șugatag (calitate obținută la alegerile locale organizate în data de 27 septembrie 2020).

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 492, alin. (1) și (2), lit. l) și art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019.

   SĂRĂOR ELENA ADRIANA,


Primar al Com. Fârliug, Jud. Caraș-Severin    

SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către SĂRĂOR ELENA ADRIANA a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de dispozițiile art. 301 din Codul Penal.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoana evaluată a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru cumnatul acesteia. În acest sens, a semnat o serie de documente în baza cărora societatea comercială în cadrul căreia cumnatul persoanei evaluate deține calitatea de asociat (deținând și funcția de administrator în perioada 10 noiembrie 2015 – 18 octombrie 2021) a furnizat Primăriei comunei Fârliug, în anul 2021, produse în valoare de 11.137 Lei.

   HORESCU PETRIȘOR, 


Viceprimar al Com. Domașnea, Jud. Caraș-Severin      

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 mai – 20 decembrie 2022, întrucât, a deținut și exercitat simultan atât funcția de viceprimar cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale.
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

   NIȚĂ MARIUS DANIEL, 


fost Viceprimar al Com. Agigea, Jud. Constanța    

SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către NIȚĂ MARIUS DANIEL a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat în declarația de avere depusă la data de 18 mai 2018 un imobil care se afla în proprietatea comună a declarantului și a soției acestuia, și nu a menționat în declarația de avere depusă la data de 12 aprilie 2019 înstrăinarea imobilului mai sus menționat.

    TIMOFCIUC RĂZVAN, 


Consilier Local în cadrul C.L. al Mun. Iași, Jud. Iași    

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie – 06 septembrie 2021, întrucât a exercitat simultan calitatea de membru al Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași și funcția de vicepreședinte al filialei locale al unui partid politic.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 187, alin. (13) coroborat cu  prevederile art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006.

Totodată, menționăm faptul că la data de 28 decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a constatat și conflictul de interese în materie administrativă în cazul lui TIMOFCIUC RĂZVAN, întrucât, în exercitarea mandatului 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale C.L. Iași privind nominalizarea reprezentanților Consiliului în C.A. ale unităților de învățământ preuniversitar din Mun. Iași pentru anii școlari 2018 – 2019, respectiv 2019 – 2020, în baza cărora soția persoanei evaluate a fost numită membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228 din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

   SLIVNEANU VALENTIN,


Consilier local în cadrul  C.L. al Orașului Berești, Jud. Galați și fost Viceprimar al  Orașului Berești

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitări mandatului de viceprimar al orașului Berești, întrucât simultan cu funcția de viceprimar a deținut și exercitat și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale (perioada 16 noiembrie 2020 – 30 iunie 2021), respectiv, funcția de administrator al unei societăți (perioada 16 noiembrie – 14 decembrie 2020).

Persoana evaluată a încălcat prevederile 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.

   BĂLAN VIOREL, 


Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Puiești, Jud. Vaslui

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 august 2022 – 31 ianuarie 2023, întrucât a deținut și exercitat simultan atât calitatea de consilier local, cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local.Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

  TANASĂ CONSTANTIN,


fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Dolhasca, Jud. Suceava  

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a luat parte la adoptarea Hotărârii C.L. al Orașului Dolhasca din data de 16 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Orașului Dolhasca pe anul 2021, prin care Primăria a alocat suma de 40.000 Lei din bugetul local către un proiect al cărui manager era persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. d) din  O.U.G. nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BĂLAN VIOREL și COTEȚIU ANDREI nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.”

– art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I și alin.

– art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea (…); d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completărileulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deține participație (…). g) calitatea de comerciant persoană fizică”.

– art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții (…) :c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv. d) funcția de (…) director general, director, (…) la (…) societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, (…) de interes național (…) care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului local (…)”.

– art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

– art. 97, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003 , potrivit căruia  Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de demnitate publică. (2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: (…); b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit”.

– art. 228, alin. (1), lit. d) și f) și alin. (2), (3) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia„Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: d) o altă autoritate din care face parte; lit. f) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: […] asociație sau fundație din care face parte; (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.”

– art. 492, alin. (1) și (2), lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia  „(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: (…); l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate”.

– art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia  (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații: (…); b) este ales, într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă ”.

– art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic, atât la nivel național, cât și la nivel local”.

– art. 187, alin. (13) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia  „Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilități, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178 

alin. (5) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de administrație. Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administrație are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al consiliului de administrație”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE