Incidente de integritate – 10 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau starea de incompatibilitate, în cazul a 10 aleși locali, după cum urmează:

   TUDORA DORIN, 

fost Consilier județean în cadrul C.J. Prahova  
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii și exercitării mandatului  de consilier județean (15 octombrie 2020 – 15 februarie 2021), întrucât a deținut simultan și funcția de director general adjunct, respectiv director general provizoriu în cadrul unei societăți cu capital integral de stat, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
BRADEA GRIGORE, 

Primar al Com. Chiuza, Jud.  Bistrița-Năsăud    
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2016 – 18 iulie 2023, întrucât a exercitat simultan atât funcția de primar cât și calitatea de comerciant persoană fizică.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003.
ANTOCHI ADRIAN, 

Primar al Com. Ghindăoani, Jud. Neamț    
 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (16 octombrie 2020  – 14 iulie 2021), apropus și a efectuat demersuri pentru înființarea postului contractual de consilier al primarului (post pe care l-a și ocupat ulterior). Totodată, persoana evaluată a emis dispoziția de convocare a C.L. Ghindăoani în ședința ordinară, având pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții și Organigramei aparatuluide specialitate al primarului, al cărui inițiator a fost.

Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr.161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019.
BLEJAN MIHĂIȚĂ-GEORGE,  

Primar al Com. Scundu, Jud. Vâlcea și fost  Viceprimar    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de viceprimar, având un interes personal în problema suspusă dezbaterii, a participat la adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Scundu privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scundu pe anul 2020, ce a stat la baza angajării tatălui său în funcția de consilier personal la cabinetul viceprimarului.

Menționăm faptul că la alegerile locale 2020, tatăl persoanei evaluate a obținut mandatul 2020-2024 pentru funcția de primar al aceleiași comune, însă ulterior alegerilor, mandatul i-a fost invalidat de către Judecătoria Drăgășani, jud. Vâlcea ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare emis de ANI, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate în care s-a aflat tatăl persoanei evaluate. Astfel tatălui persoanei evaluate i s-a aplicat interdicția deținerii timp de trei ani a oricăreia dintre funcțiile prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 de la data încetării exercitării mandatului 2016-2020.

Astfel, prin aprobarea hotărârii  mai sus menționată, persoana evaluată a creat posibilitatea angajării tatălui său în cadrul Primăriei Scundu pe o funcție care nu face parte din funcțiile prevăzute de art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010.
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019.
  DUMITRU VIOREL, 

fost Viceprimar al Com. Munteni-Buzău, Jud. Ialomița și actual Consilier local în cadrul C.L. al Com. Munteni-Buzău, Jud. Ialomița    
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2016 – 21 iunie 2022, întrucât a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale. Totodată, persoana evaluată a realizat în calitate de comerciant persoană fizică, venituri în valoare aproximativă de 537.981 Lei.

Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003.
PINTILIE CONSTANTIN CRISTIAN,

Consilier local în cadrul C.L. Buhuși, Jud. Bacău
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii mandatului de consilier local (2020 – prezent),  societatea în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat cu 50% cotă de participare la beneficii și pierderi precum și funcția de administrator,  a încheiat 38 contracte comerciale de furnizare de produse în valoare totală de 145.100,3 Lei cu instituții subordonate Primăriei Orașului Buhuși, încălcând astfel  prevederile  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 CHIRA DOREL IOSIF, 

Consilier local  în cadrul C.L. al Com. Avram Iancu, Jud. Alba    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local,  deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii  C.L. al com. Avram Iancu din data de  04 august 2021 privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârii C.L. din data de 10 iulie 2015 și a contractului de închiriere încheiat de Primăria Avram Iancu (respectiv s-a aprobat suma de 1.000 lei/lună reprezentând contravaloarea spațiului închiriat Asociației al cărei președinte este persoana evaluată), votând împotriva creșterii chiriei pentru spațiul aflat în incinta Primăriei comunei Avra Iancu, spațiu închiriat de asociația mai sus menționată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art70 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 228, alin (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.
MARTIN EUGEN, 

fost Consilier Local  în cadrul C.L. al  Mun. Tecuci, Jud. Galați
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 iulie 2021 privind numirea sa în funcția de Administrator/Director General al unei societăți din subordinea C.L., fiind remunerat cu o indemnizație brută lunară de 7.000 Lei.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 și art. 228, alin (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.
   ANTOANE CRISTIAN, 

fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Mircești, Jud. Iași  
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (26 octombrie 2020 – 26 martie 2021), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de  25 ianuarie 2021 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind înființarea unui post contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mircești, post care a fost ulterior scos la concurs și ocupat de persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003.
   IAGĂR COSMA, 

fost Consilier local  în cadrul C.L. al Com. Strâmtura, Jud. Maramureș  
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 octombrie – 01 decembrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de Consilier local și funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Strâmtura, încălcând astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANTOCHI ADRIAN și IAGĂR COSMA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.”

– art. 76, alin (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I și alin. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.

– art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea (…);g) calitatea de comerciant persoană fizică”.

– art. 88, alin (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de (…)consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv.  d) funcţia de (…) director general, director, (…) la (…) societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă (…).”

– art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.”

– art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv ; (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE