Incidente de integritate – 7 aleși locali

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală și fiscală, în cazul a 7 aleși locali, după cum urmează:

VATAMANU IONEL, Primar al orașului Târgu Frumos, Jud. IașiSESIZARE PARCHET și SESIZARE DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI – INSPECȚIA FISCALĂ PERSOANE JURIDICE 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  VATAMANU IONEL a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal (normă juridică în vigoare începând cu data de 01.02.2014), întrucât mențiunile făcute în declarațiile de avere depuse în perioada 2015 – 2017, referitoare la un contract de împrumut încheiat cu o societate comercială în anul 2014 și scadent în anul 2024 sunt în neconcordanță cu declarațiile ulterioare ale acestuia referitoare la respectivul împrumut .

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Inspecția Fiscală Persoane juridice pentru efectuarea de cercetări specifice inspecției fiscale în vederea stabilirii realității unor tranzacții identificate urmare a informațiilor rezultate din activitatea de evaluare a declarațiilor de avere cu privire la posibila existență a unor fapte de încălcare a legislației fiscale.
MANOLE NICOLAE-MARIUS, actual Primar al Com. Aninoasa, Jud. Argeș și  fost Consilier județean în cadrul C.J ArgeșINCOMPATIBILITATE 

În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2016 – 2020 și 2020 – 2024), societatea comercială în cadrul căreia soția sa deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic, a încheiat în intervalul 25 iunie 2019 – 03 iunie 2021, 3 contracte de prestări servicii medicale și 4 acte adiționale la acestea în valoare totală de 16.352 Lei, cu instituții aflate sub autoritatea C.J. Argeș. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
BUTUM IOAN EUSEBIU, Viceprimar al Com. Șercaia, Jud. BrașovINCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22 ianuarie 2019, întrucât, exercită simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 23 din  O.U.G.   nr. 44/2008.
SIMION IONUȚ STELIAN, Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Muntenii de Sus, Jud. VasluiCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la adoptarea Hotărârii C.L. din data de 27 iunie 2019 prin care s-a aprobat alocarea sumei de 45.000 Lei clubului sportiv în cadrul căruia persoana evaluată era legitimat din data de 22 august 2013.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu prevederile art. 75, alin. (1), lit. b) și art. 77 din Legea  nr. 393/2004 (act normativ în vigoare până la data de 04 iulie 2019).
KUTASI DEZSŐ, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Neaua, Jud. MureșCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), a votat pentru adoptarea Hotărârii C.L. Neaua din data de 05 iulie 2019 privind acordarea unei cotizații în valoare de 4.500 Lei (luând cuvântul în cadrul dezbaterilor în vederea susținerii aprobării cotizației respective) pentru o asociație în carul căreia deține funcția de evaluator proiecte.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003.
MATEI PAUL VLAD, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hălchiu, Jud. BrașovCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), a participat la data de 10 mai 2019 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Hălchiu, privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietatea privată a comunei, pentru pășunatul animalelor, în baza căreia la data de 14 mai 2019, a fost încheiat contractul de închiriere între asociația reprezentată de tatăl persoanei evaluate și Primăria comunei Hălchiu. 

Prin închirierea pajiștilor, asociația a încasat de  la A.P.I.A. – Centrul județean Brasov, subvenții în sumă totală de 971.722 Lei.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75, lit a) și art. 77 din Legea 393/2004 (acte normative în vigoare în perioada evaluată).

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către MATEI PAUL VLAD a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de consilier local, a luat o decizie care a produs un folos patrimonial pentru asociația în cadrul căreia tatăl său deține calitatea de membru și funcția de președinte, dovadă fiind încasarea de către tatăl său, în baza contractului de închiriere încheiat, de subvenții plătite de  A.P.I.A. – Centrul județean Brasov.
FEIER EMIL, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hodac, Jud. MureșCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

 În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020) a luat parte la emiterea, respectiv la adoptarea unor acte administrative care puteau produce folos material pentru sine (membru fondator al unei asociații de crescători de ovine) și fiul său (președintele asociației).

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) și alin. (2) din OUG  nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către FEIER EMIL a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de consilier local, a luat parte la emiterea și adoptarea unor acte administrative care au produs un folos patrimonial pentru asociația din care face parte împreună cu fiul său, respectiv Asociația a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Mureș subvenții în sumă totală de 319.745,82 Lei,  înregistrând profit în sumă totală de 14.574 Lei.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MANOLE NICOLAE-MARIUS și SIMION IONUȚ STELIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

–   art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „alin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

–   art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.” ;

–   art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

–   art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar, (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

–   art. 75, alin. (1), lit. a) și b) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia”;

–   art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(…) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (…) sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței”;

   –   art. 228, alin. (1), lit. e) și f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: (…) e) orice persoană (…) juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta (…); f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. (…); (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.”;

–   art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

         „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.


        „Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE