Incidente de integritate – 3 persoane cu funcții de conducere din sistemul medical


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 3 persoane cu funcții de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

KATSIAOUNAS GEORGIOS,  fost Manager interimar al   Institutului Național pentru   Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu – Rusescu” INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 03 noiembrie 2020 – 26 august 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan funcțiile de Manager interimar al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu – Rusescu” și administrator a două societăți comerciale.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.
 MIRON LUCIAN ȘTEFAN, Director medical – membru al Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Deva  INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 mai 2020 – 02 aprilie 2021, întrucât a exercitat simultan funcțiile de membru al Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Deva (director medical) și administrator al unei societăți comerciale.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) și art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 și nu a respectat prevederile art. 178, alin. (4) din același act normativ.
BĂDESCU LAURENȚIU, fost Manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET 
În perioada exercitării mandatului de manager general al S.A.J. Constanța (13 aprilie 2018 – 13 aprilie 2021), persoana evaluată a semnat mai multe acte administrative cu privire la încadrarea soției sale la Compartimentul de formare profesională a personalului medical și auxiliar din cadrul S.A.J. Constanța, aceasta obținând în perioada 2019 – 2021, venituri din salarii în sumă totală de 799.297 Lei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 118, alin. (16), lit. c) din Legea nr. 95/2006.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  BĂDESCU LAURENȚIU a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de serviciu a semnat acte administrative prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru soția sa.

          Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 118, alin. (16), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese: c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care membrii comitetului director sau soțul/soția, rudele și afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției”;

– art. 178, alin. (1), lit. g) și alin. (4), din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul în care la numirea în funcţie managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept”;

– art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006potrivit căruia „(9) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b) –g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana
 (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE