Incidente de integritate – 7 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă, în cazul a 7 aleși locali, după cum urmează:

HELER SANDU, Primar al Com. Avram Iancu, Jud. Alba CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea atribuțiilor de primar, a semnat mai multe documente ce au produs un folos patrimonial acestuia, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
PREDA ION, fost Primar al Com. Brănești, Jud. Dâmbovița,  actual Consilier local în cadrul C.L. al Com. Brănești CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar, PREDA ION a semnat  o Dispoziție privind exonerarea de la plata unor sume reprezentând veniturile de natură salarială încasate de către funcționari publici din aparatul propriu al primarului comunei Brănești, în baza căreia, soția acestuia, a fost scutită de la plata sumei de 8.058 Lei, reprezentând venituri de natură salarială încasate necuvenit.Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
VEZETEU IOAN, Viceprimar al Com. Pogana, Jud. Vaslui și funcționar public în cadrul Primăriei Com. Voinești Jud. Vaslui INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august – 28 septembrie 2020 întrucât a participat la alegerile locale din 2020 în calitate de candidat pentru funcția de consilier local, fără a-și suspenda raportul de serviciu din funcția publică deținută în cadrul Primăriei Com. Voinești, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor.Totodată, VEZETEU IOAN s-a aflat în incompatibilitate și în perioada 29 septembrie – 01 decembrie 2020, întrucât, după ce a fost ales în funcția de consilier local, a continuat să exercite funcția publică deținută în cadrul Primăriei comunei Voinești timp de încă 64 zile, deși raportul său de serviciu era suspendat de drept.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) și art. 513, alin. (1), lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019.
ANDONE ION, actual Primar al Orașului Târgu Bujor, Jud.  Galați și  fost Viceprimar al Orașului Târgu Bujor INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august – 28 septembrie 2020 întrucât a participat la alegerile locale din 2020 în calitate de candidat pentru funcția de consilier local, fără a-și suspenda raportul de serviciu din funcția publică deținută în cadrul Primăriei Orașului Târgu Bujor, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor.Totodată,  ANDONE ION s-a aflat în incompatibilitate și în perioada 29 septembrie – 02 noiembrie 2020 întrucât, după ce a fost ales în funcția de consilier local, a continuat să exercite funcția publică deținută în cadrul Primăriei Orașului Târgu Bujor timp de încă 35 zile, deși raportul său de serviciu era suspendat de drept.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) și art. 513, alin. (1), lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019.
PREOȚESCU MARIAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Sălătrucel, Jud. Vâlcea INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 octombrie 2020 întrucât exercită simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sălătrucel – Compartimentul Administrativ, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
MARGHIOLESCU LUCIA-NICOLETA, Consilier local  în cadrul C.L. al  al Com. Florești, Jud. Prahova INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie -12 septembrie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcţie contractuală la cancelaria prefectului în cadrul Instituţiei Prefectului – jud. Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din  Legea nr. 161/2003.
HULEA ECATERINA, fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Vânători, Jud. Galați INCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate  întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), a încheiat cu Primăria Comunei Vânători, prin intermediul propriului P.F.A., două contracte de prestări servicii  în valoare totală de 30.000 Lei și un act adițional, încălcând astfel  prevederile  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

          Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VEZETEU IOAN, ANDONE ION și HULEA ECATERINAnu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „alin. (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.”;

– art. 97, alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”;

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.” ;

– art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”;

– art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: (…) c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respective”;

– art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv (…)”;

– art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu. (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: … b) este ales, într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă”;

– art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public. (1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: … h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor ”;

            „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE