Incidente de integritate – 7 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 7 aleși locali, după cum urmează:

HARABAGIU GABRIEL VASILE, fost Viceprimar al Mun. Iași și fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Iași CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET 
În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2016 – 2020), HARABAGIU GABRIEL VASILE a semnat la data de 21 ianuarie 2020 actul adițional la contractul de închiriere din data de 01 septembrie 2015 între Primăria Mun. Iași și societata comercială în cadrul căreia soacra și socrul acestuia au deținut calitatea de angajați cu contract individual de muncă.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către HARABAGIU GABRIEL VASILE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de viceprimar, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru afinii săi de gradul I, și anume a semnat Actele adiționale din data de 30 ianuarie 2018, 27 decembrie 2018 și 21 ianuarie  2020 la Contractul de închiriere din data de 01 septembrie 2015.
OSVATH CSABA, Primar al Com. Acățari, Jud.  Mureș SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către OSVATH CSABA a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar,  a semnat mai multe contracte, încheiate de către Primăria comunei Acățari, cu două asociații în cadrul cărora a deținut funcția de vicepreședinte, respectiv deține calitatea de membru fondator.
HAIDUC GHEORGHE, Consilier local în cadrul  C.L. al orașului Bușteni, Jud. Prahova INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 octombrie 2020 – 22 octombrie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și activitatea de voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bușteni, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 18 din H.G. nr. 1579/2005.
GHERASĂ RADU, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Rădăuți-Prut, Jud. Botoșani CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020-2024), a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Rădăuți-Prut din data de 31 martie 2021 privind inițierea procedurii de concesiune prin atribuire directă a suprafeței de 200,15 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Rădăuți-Prut, iar ulterior a încheiat cu Primăria comunei Rădăuți-Prut la data de 14 mai 2021 Contractul de concesiune pentru suprafața de pajiște aflată în domeniul privat al comunei Rădăuți-Prut.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
COLȚEA GHEORGHE,Consilier local în cadrul C.L. al Com. Crizbav, Jud. Brașov cu atribuții de Viceprimar CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a inițiat un proiect de hotărâre ce a stat la baza adoptării Hotărârii C.L. din data de 26 februarie 2021 privind modernizarea și asfaltarea unui drum de exploatare, respectiv a participat la adoptarea și votarea respectivei Hotărâri, în condițiile în care drumul deservește un imobil pe care îl deține în proprietateexistând, astfel, posibilitatea obținerii unui avantaj patrimonial.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu  prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
RUGINĂ MARIA TEREZA, Consilier local în cadrulC.L. al orașului Hârlău, Jud.  Iași CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L.al orașului Hârlău din data de 29 octombrie 2021 privind desemnarea reprezentanților C.L.în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Hârlău, iar ulterior a participat la acest concurs fiind declarată promovată în funcția de director adjunct.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 228, alin. 1) din  O.U.G. nr. 57/2019.
DOSPINESCU SORIN NARCIS, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Strugari, Jud. Bacău INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strugari, realizând venituri în cuantum de 111.304 Lei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

          Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”;

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

– art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

– art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: (…) c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respective”;

 – art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul V din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv (…)”;

– art. 18 din H.G. nr. 1579/2005, potrivit căruia „activitatea de voluntar într-un serviciu de urgență voluntar este  incompatibilă  cu exercitarea funcțiilor  de  primar, viceprimar , secretar al primăriei  și  consilier local”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE