Incidente de integritate – 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau starea de incompatibilitate, în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

 
POPESCU MIRCEA, 

Manager interimar al Spitalului Orășenesc Oravița, Jud. Caraș – Severin
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 decembrie 2020 – 18 septembrie 2023, întrucât a exercitat simultan cu funcția de Manager interimar al Spitalului Orășenesc Oravița și funcția de Consilier local în cadrul C.L. al Com. Lupac, jud. Caraș Severin, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.
 DINU DANIELA, 

Secretar General al Com. Albești, Jud. Constanța
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada 2021 – 2022, în exercitarea funcției publice de conducere, a contrasemnat pentru legalitate două acte administrative în baza cărora a fost desemnată președinte al comisiilor de concurs organizate la nivelul instituției angajatoare, activități în urma căreia a încasat venituri. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu  prevederile art. 445, alin. (1), (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
 MUNTEANU MIRELA, 

Secretar General al Com. Pădureni, Jud. Vaslui
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
La data de 31 ianuarie 2023, în exercitarea funcției publice de conducere, a contrasemnat un act administrativ în baza căruia a fost desemnată secretar al unei comisii de concurs, respectiv al unei comisii de soluționare a contestațiilor, activități în urma cărora a încasat venituri. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 445, alin. (1), (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
DEAC IOAN, 

Secretar General al Com. Bogdan Vodă, Jud. Maramureș 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea funcției publice, având un interes personal de natură patrimonială, a refuzat să contrasemneze pentru legalitate Hotărârea C.L. din data de 26 noiembrie 2021, prin care se dispunea adjudecarea proprietății imobiliare aparținând societății la care acesta deținea calitatea de membru cooperator și care avea creanță de plată în sumă de 205.000 lei. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 79,  alin. (1), lit. a), b) și c)  și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
 STAN MARIA ȚUȚINA, 

Personal contractual de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Comana, Jud. Giurgiu  
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 noiembrie 2020– 29 iulie 2022, întrucât, în perioada exercitării funcției contractuale de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comana, cele 4 societăți la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat și/sau funcția de administrator au încheiat, în intervalul 05 noiembrie 2020 – 29 iulie 2022, 5 contracte în valoare totală de 1.334.549,22 Lei cu Primăria comunei Comana. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 93, alin. (1) coroborate cu art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 NICOLA MIHAELA, 

fost Auditor superior în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală  
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 martie – 04 august 2021, întrucât a deținut simultan funcția publică de auditor superior în cadrul A.N.A.F și funcția de director economic în cadrul unei societăți al cărei acționar unic este o societate cu capital social deținut de Statul Român prin Ministerul Energiei. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

 art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”

 art. 79, alin. (1), lit. a), b) și c)  și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.”

 art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.”

 art. 93, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

 art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2)  Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public”;

art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6) ”;

 art. 445, alin. (1), (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor,precum şi normele de conduită. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE