Incidente de integritate – 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

CONSTANTIN-FLORIN MITULEȚU BUICĂ,

Președinte al Autorității Electorale Permanente
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CONSTANTIN-FLORIN MITULEȚU BUICĂ a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de Președinte al Autorității Electorale Permanente a emis,  aprobat și semnat un număr de 9 acte materiale prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată la Cabinetul Vicepreședintelui Autorității Electorale Permanente pe funcția de consilier. 
MUSTA VIRGIL FILARET,

Șef al Secției Boli Infecțioase II în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
La data de 20 iulie 2020, societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată și fratele acesteia dețin calitatea de asociat și funcția de medic primar, iar soția persoanei evaluate deține funcția de medic specialist, a încheiat un contract de prestări servicii medicale și actele adiționale aferente, cu spitalul în cadrul căruia MUSTA VIRGIL FILARET exercită funcția de șef secție, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din același act normativ.
SAUER MARIA,

Director al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor CaransebeșJudețul Caraș Severin
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iulie 2019 – 28 iulie 2021, întrucât a deținut funcția de director al Stațiunii de Cercetare și membru în consiliul de administrație iar soțul său a deținut funcția de administrator/asociat la două societăți cu capital privat al căror obiect de activitate este similar cu cel deținut de Stațiunea de Cercetare, încălcând astfel prevederile art. 3, alin.(1), lit. a) din H.G. nr.857/2017 și prevederileart. 34, lit. a) din Legea nr.45/2009.
LIFA SABIN,

fost Director executiv adjunct în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției de director executiv adjunct al DSVSA Timiş, a aprobat pentru societatea comercială în cadrul căreia fiul său era angajat cu contract individual de muncă, un număr de 23 de deconturi justificative întocmite de către acesta, iar societatea comercială a încasat din deconturi suma de 54.823,86 Lei, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) și alin.(2) din Legea nr. 161/2003
DUMITRESCU ANDREI,

Comandant detașament la Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională “Anghel Saligny” Cernavodă
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DUMITRESCU ANDREI a infracţiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât, nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc, în valoare totală de 2.500 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice.

       Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază: 

– de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 79, alin. (1), lit. a) și c) și alin.(2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.;

– art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese: a) deţinerea de către manager persoană fizică, (…) de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.”;

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile (…) art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, (…) din spitalele publice.”;

– art. 3, alin. (1), lit. a) din H.G. nr.857/2017, potrivit căruia  (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN: a)    Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142 Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149 Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor.”;

– art. 34, lit. a) din Legea nr.45/2009, potrivit căruia „Unitățile de cercetare dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituții de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare dezvoltare și se supun următoarelor reglementări: a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant ASAS, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație și specialiști în domeniu din cadrul unității. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri la instituții și stațiuni și 9 membri la institutele naționale. Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui ASAS. Pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE