Incidente de integritate – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

GORAN MIHAI,   

fost Funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne    
 AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 107.116 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către GORAN MIHAI, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice cu statut special.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către GORAN MIHAI împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice cu statut special.
   DEUȘAN MARINA DANIELA, 

Director al Direcției Avizare din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea atribuțiilor de director al Direcției Avizare din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a avizat o împuternicire acordată reprezentantului Ministerului Transporturilor, în baza căreia s-a aprobat numirea persoanei evaluate în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Metrorex, începând cu data de 24.12.2020.

Ulterior, urmare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Metrorex adoptată în baza împuternicirii, a fost stabilită remunerația membrilor provizorii ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 5.345 Lei brut.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 445 și art. 463 din O.U.G. nr. 57/2019.
 SUCIU CORINA,

 Funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Maramureș și fost funcționar public în cadrul Primăriei Mun. Baia Mare
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către SUCIU CORINA a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

În calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Mun. Baia Mare, a avizat o serie de autorizații și solicitări de prelungire a autorizațiilor de transport persoane eliberate de Primărie pentru vehicule aparținând societății în cadrul căreia mama persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator. De asemenea, aceasta a avizat în perioada 2017-2018 o serie de acte adiționale la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane, încheiat în anul 2011 între Primăria Mun. Baia Mare (în calitate de concedent) și societatea anterior menționată, având ca obiect executarea serviciului de transport persoane, numai de către transportatori autorizați de autoritatea de autorizare.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către SUCIU CORINA a infracțiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 326  din Codul Penal. Astfel, în declarațiile de interese completate începând cu anul 2012, persoana evaluatănu a menționat contractul încheiat între Primăria Mun. Baia Mare și societatea la care mama acesteia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator:

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum și despre existența diferențelor semnificative.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.”

– art. 445 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților „(1) Funcționarii publici au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.”

– art. 463 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Conflictul de interese privind funcţionarii publici “Funcţionarilor publici li se aplică regimul conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice.”

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE