Incidente de integritate – 13 aleși locali


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:

VIZITIU ION,

Primar al Com. Breasta, Jud. Dolj
AVERE NEJUSTIFICTĂ ȘI SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 114,540 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către VIZITIU ION împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020. 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către VIZITIU ION împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către VIZITIU ION a infracţiunii de  fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc, în valoare totală de 356.745 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice.
SOLOMENCU CIPRIAN,

Primar al Com. Nufăru, Jud.Tulcea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2020 -prezent)  a încheiat două acte juridice care au produs un folos material pentru soția acestuia, constând în încasarea de subvenții în calitate de persoană fizică autorizată. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
MIHUȚ GAVRIL,

 Primar al Com. Chiuiești, Jud. Cluj
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent) a emis în calitate de ordonator principal de credite acte administrative care au produs un folos material pentru fiul său constând în încasarea sumei totale de 14.440,03 lei ca urmare a achizițiilor directe efectuate de către Primăria comunei Chiuiești de la societatea comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003.
HIBAIS LEONTIN DORIN,

actual Primar și fost Viceprimar al Com. Sarmizegetusa, Jud. Hunedoara
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de viceprimar, societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic precum și funcția de administrator, a încheiat două contracte de prestări servicii în valoare de 6.664,00 Lei cu Școala Gimnazială Sarmizegetusa, aflată în subordinea/autoritatea Consiliului local.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.161/2003.
CÂNDULEȚIU DANIEL,

Primar al Com. Cârța, Jud. Sibiu
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 octombrie 2020 – 02 noiembrie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
MINCAN MARIN,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Celaru, Jud. Dolj
INCOMPATIBILITATE
În perioada 30 iunie 2016 – 31 decembrie 2022, Primăria comunei Celaru şi C.L.al comunei Celaru au încheiat achiziţii directe în valoare totală de 622.587,71 Lei cu societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de director.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 227 din O.U.G. nr. 57/2019.
POPESCU IONUȚ – GABRIEL,

Consilier local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În exercitarea mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interespersonal în problemele supuse dezbaterilor,a participat în datele de 24 noiembrie 2020 și 25 mai 2022 la deliberarea/adoptarea Hotărârilor C.L. al comunei Nicolae Bălcescu privind prelungirea unor contracte de închiriere a terenurilor primăriei și modificarea taxei anuale de închiriere, persoana evaluată fiind beneficiarul direct al contractelor, în calitate de locatar. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
TEODORESCU SERGIU,

Consilier local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interespersonal în problemele supuse dezbaterilor,a participat la data de 24 noiembrie 2020 la adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Nicolae Bălcescu privind prelungirea unor contracte de închiriere ale terenurilor primăriei și modificarea taxei anuale de închiriere, tatăl persoanei evaluate fiind beneficiarul direct al contractelor, în calitate de locatar. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
FARTUȘNIC CORNELIA,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Rădăuți-Prut, Jud. Botoșani
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent) deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora Primăria Comunei Rădăuți-Prut(în calitate de concedent) a încheiat în anul 2021 cu persoana evaluată (în calitate de concesionar) un contract prin care Primăria i-a concesionat acesteia o suprafață de teren din proprietatea privată a comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
LUNGU VICTOR,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L.din data de 21 ianuarie 2021 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea privată a comunei iar ulterior, atât persoana evaluată cât și fratele acestuia au încheiat cu Comuna Cocora un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al acesteia.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
MAREȘ FLORIN,

Consilier local în cadrul C.L al Com. Podenii Noi,  jud. Prahova
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat un contract de prestări servicii și un act adițional cu Școala Gimnazială Comuna Podenii Noi, entitate aflată în subordinea UAT Podenii Noi.

Persoana evaluatăa încălcat  astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

HRIȚCUȘORU FĂNICĂ
,

Consilier local în cadrul C.L al Com. Rădăuți-Prut, Jud. Botoșani
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L Rădăuți-Prut din data de 31 martie 2021 privind prelungirea contractelor de concesiune  a unor suprafețe de teren, iar ulterior a încheiat la data de 06 mai 2021 un Act adițional la Contractul de concesiune încheiat de către acesta în anul 2016 cu Primăria comunei Rădăuți-Prut. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
CULCĂ ISTRATE,

fost Consilier local în cadrul C.L al Com. Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 de consilier local, societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține funcția de director economic a încheiat cu Primăria comunei Rodna un contract de prestări servicii, în baza căruia societatea a încasat suma totală de 21.420 Lei.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VIZITIU ION și CÂNDULEȚIU DANIEL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”

– art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”

– art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

– art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

– art. 92, alin. (1)din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor”.

– art. 227 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia„(1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, consilier local și consilier județean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare . (2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului cod”.

– art. 228, alin. (1), lit. a) și d), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. d) o altă autoritate din care face parte. (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE