Incidente de integritate – 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat Comisia de disciplină, în cazul a 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

DROGEANU AURELIAN,

Șef al Secției de Drumuri Naționale Constanța din cadrul 
 Direcței Regionale de Drumuri și Poduri Constanța 
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 165.957 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către DROGEANU AURELIAN împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice de conducere de Șef al Secției de Drumuri Naționale Constanța din cadrul D.R.D.P. Constanța. 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  Constanța în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către DROGEANU AURELIAN împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice de conducere.
 KISS CSABA,

fost Funcționar public cu statut special în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 decembrie 2011 – 01 februarie 2021, întrucât simultan cu deținerea funcției publice cu statut special  a  exercitat și alte funcţii în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public cu statut special.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.
  SANDU DOINA ZIZI,

Manager al Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galați  
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de Manager al Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galați, a aprobat și semnat o serie de documente care au stat la baza schimbării funcției și mutării în altă structură a soțului acesteia, angajat al spitalului. Astfel, soțul persoanei evaluate a fost schimbat din funcția de referent, în funcția de economist și a fost mutat din cadrul Serviciului Managementul Calității, la  Serviciul resurse umane, normare, organizare şi salarizare (Serviciul R.U.N.O.S.).

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 178, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006.
 LOTOROȘANU LUCIAN,

Funcționar public în cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 08 septembrie 2020 – 02 iunie 2022, întrucât simultan cu deținerea funcției publice în cadrul D.G.A.S.P.C. Caraș-Severin a exercitat și alte funcţii în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.
 ALEXEEV GEORGICĂ,

fost Director al Penitenciarului Timișoara
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitarării funcției publice de conducere cu statut special, a participat la luarea unor decizii cu privire la o societate comercială al cărei asociat unic este creditorul unui împrumut pe care persoana evaluată l-a menționat în declarația de avere completată în anul 2021.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 121, alin. (1),  lit. a) și c) din Legea nr. 145/2019.
 TĂNASE GEORGE ȘERBAN,

Funcționar public cu statut special în cadrul I.P.J. Argeș
 
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 12 octombrie 2022,  întrucât simultan cu deținerea calității de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare a deținut și funcția de asociat și administrator al unei societăți comerciale. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 364/2004
 VASILE ANCA MARIA CĂTĂLINA,

Funcționar public în cadrul Primăriei Com. Manasia, Jud. Ialomița
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 ianuarie 2021 – 19 decembrie 2022, întrucât în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Com. Manasia  s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu tatăl său, Secretar general al comunei Manasia.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art.  95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 TOMI LUCIAN IOAN,

fost Funcționar public în cadrul Primăriei Com. Chinteni, Jud. Cluj 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În calitate de consilier la Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chinteni, a semnat o serie de autorizații de construire acordate unor persoane fizice/juridice, în baza documentațiilor tehnice elaborate de  societăți comerciale în cadrul cărora soția persoanei evaluate deținea calitatea de asociat și administrator.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 445, alin. (1),  și art. 463 din O.U.G nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către TOMI LUCIAN IOAN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal cu aplicarea art. 35, alin. (1) din același act normativ, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu a semnat 225 de autorizații de construire acordate unor persoane fizice/juridice, având la bază documentații tehnice elaborate de societățile comerciale în cadrul cărora soția acestuia deținea în perioada evaluată calitatea de asociat și administrator, fiind obținute astfel de către aceasta foloase patrimoniale constând în venituri salariale și dividende.
POPESCU SEBASTIAN,

Funcționar public cu statut special în cadrul  I.G.P.R. – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București
INCOMPATIBILITATE și  SESIZARE COMISIA DE DISCIPLINĂ
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 29 aprilie 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan atât calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare cât și calitatea de persoană fizică autorizată, obținând venituri din activități independente/profesii libere și comerciale.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 364/2004. 

Agenția Națională de Integritate a sesizatComisia de disciplină din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române întrucât în perioada exercitării funcției publice cu statut special a  desfășurat și activități în sectorul privat, obținând venituri din activități independente/profesii libere și comerciale, încălcând astfel prevederile art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002  din Legea nr. 360/2002.
CONDRAT FLORIN,

Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean COVASNA
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 26 mai 2021, întrucât a deținut simultan atât calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 364/2004.

 

    Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPESCU SEBASTIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „ (1)Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a)   este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; (…) c)   interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

– art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I”.

– art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

– art. 2, alin. (4) din Legea nr. 364/2004,  potrivit căruia„(4) Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”

– art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002, potrivit căruia„(1) Polițistului îi este interzis: (…) g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar”

– art. 178, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia (2) Constituie conflict de interese: c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager”.

– art. 121, alin. (1),  lit. a) și c) din Legea nr. 145/2019, potrivit căruia (1) Poliţiştii de penitenciare sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial; c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE