Incidente de integritate – 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

POP SIMION, Primar al Com. Secaș, Jud. Timiș

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către POP SIMION a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017), întrucât, în anul 2017, în calitate de primar al comunei Secaș a emis două certificate, în baza cărora a fost înscrisă în Cartea funciară posesia exercitată de către POP Simion și soția sa, asupra terenurilor în suprafață de 3.151 mp și respectiv 2.878 mp situate în loc. Crivobara, jud. Timiș. 

În același timp, în calitate de primar al comunei Secaș a elaborat Proiectul de Hotărâre privind închirierea pășunilor din comună, Hotărâre ce a fost adoptată la data de 31 martie 2017 de către C.L. Secaș (în forma propusă de inițiator), în baza căreia a fost încheiat Contractul privind închirierea unei suprafețe de pajiști aflate în proprietatea comunei Secaș, între Primăria comunei Secaș, reprezentată legal prin viceprimar (în calitate de locator) și Întreprinderea Individuală a soției persoanei evaluate (în calitate de locatar).

BISERICĂ NICU,Primar al Com. Gura Ialomiței, Jud. Ialomița și fost viceprimar

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 noiembrie – 31 decembrie 2020 întrucât a exercitat simultan cu funcția de viceprimar al comunei Gura Ialomiței și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societății comerciale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. c) și prevederile art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

CHIRCIU GHEORGHE,Consilier local în cadrul C.L. al Com. Oltina, Jud. Constanța și fost primar

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat acte administrative care au produs un folos material pentru sine. Astfel, persoana evaluată a obținut în baza acestor acte administrative subvenții APIA în sumă totală de 51.030 Lei), încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.      

OPRIȘ CONSTANTIN,Consilier local în cadrul C.L. al Com. Vernești, Jud. Buzău

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 15 iunie – 31 august 2020 și 29 septembrie – 14 decembrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și funcția de consilier la Cancelaria Prefectului din cadrul Instituției Prefectului Jud. Buzău,încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003.

DORU IONELfost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Berești – Tazlău, Jud. Bacău

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada  22 iunie 2016 – 14 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan atât calitatea de consilier local cât și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Berești – Tazlău, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003.

GRIGORAȘ CONSTANTIN NECULAI,fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Ciurea, Jud. Iași INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate este administrator/asociat, a efectuat servicii în beneficiul comunei Ciurea, întocmind un număr de șapte facturi (încheiate cu C.L.) în valoare totală de 289.975,17 Lei, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (2) din Legea nr.161/2003.
MACAVEIU MIHAI – ION,  fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Mediaș, Jud. Sibiu

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 decembrie 2018 – 24 martie 2019, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și atribuțiile de director al Direcției Pregătire Executare Lucrări din cadrul unei societăți de interes național cu sediul în Municipiul Mediaș, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003.

MORĂRAȘ DANA – MARIA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Mediaș, Jud. Sibiu

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 iunie 2019 – 18 august 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și atribuțiile de director adjunct al Direcției Juridice din cadrul unei societăți de interes național cu sediul în Municipiul Mediaș, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003.

BOGDAN IULIAN,fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Măicănești, Jud. Vrancea

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 mai – 29 octombrie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măicănești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003.

DOROȘ CĂTĂLIN GEORGE, Funcționar public cu statut special (șef birou) în cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” din București

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 10 aprilie 2015 – 18 martie 2019 și 23 septembrie 2019 – 09 august 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția publică cu statut special în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și calitatea de persoană fizică autorizată, pentru care a obținut venituri, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

DOBRE VIOLETA,Director executiv al Direcției Generale Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 5, București

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 07 noiembrie 2013 – 18 martie 2019 și 16 ianuarie – 26 octombrie 2020,  întrucât a deținut simultan atât funcția publică de conducere de director executiv – Direcția Generală Resurse Umane din cadrul Primăria Sectorului 5, cât și pe cea de consilier juridic în cadrul unei societăți comerciale din sectorul public la care C.L. al Sectorului 5 este asociat majoritar, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 161/2003.

DINU DANIELA,Director Executiv al Direcției Economice în cadrul Primăriei orașului Mizil, Jud. Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 noiembrie 2016 – 13 iunie 2019, întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția publică de Director executiv cât și funcția de contabil în cadrul unei societăți comerciale, activitățile desfășurate în sectorul privat fiind în legătură indirectă cu atribuțiile exercitate de către aceasta în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003. 

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 04 aprilie 2013 – 14 iunie 2019 întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția publică de Director executiv cât și funcția de contabil în cadrul unei societăți comerciale, aflate în subordinea C.L. și în cadrul căreia orașul Mizil, prin C.L. Mizil, are calitatea de asociat majoritar, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MACAVEIU MIHAI – ION nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ […] în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine […]”;
  • art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcția de […] viceprimar, […] este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: […] c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia”;
  • art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „(1) Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: […] c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv; d) […] director […] la […] societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, […] de interes național care își au sediul […]   în unitatea administrativ-teritorială respectivă […] în cazul consilierului local […]”;
  • art. 90, alin. (2) din Legea nr.161/2003,potrivit căruia „(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;
  • art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;
  • art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: c)în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori alte unități cu scop lucrativ din sectorul public“;
  • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) […] funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. […] funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca […] funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului“;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE