Incidente de integritate – 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

COTEȚIU ANDREI,  

 

Consilier județean în cadrul C.J. Timiș, Jud. Timiș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier județean, a participat, în perioada 2021-2023, la deliberarea și adoptarea mai multor hotărâri ale C.J. Timiș privind aprobarea bugetului local al jud. Timiș, care puteau produce un folos pentru asociația în cadrul căreia persoana evaluată deținea funcția de inginer și cea de director executiv, și de la care încasa venituri de natură salarială. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

Totodată, menționăm faptul că la data de 18 decembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui COTEȚIU ANDREI, întrucât, în perioada 27 octombrie 2020 – 25 martie 2021, a deținut și exercitat simultan atât funcția de consilier județean cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație/ administrator în cadrul unei companii locale al cărei acționar unic este C.L. al Mun. Timișoara. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

BĂLĂȘANU CONSTANTIN CORNELIU,  

 

Primar al Com. Frumușica, Jud. Botoșani

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat în anul 2021, un contract de asistență juridică cu un cabinet individual de avocatură, același cabinet de avocatură cu care încheiase în anul 2020, în calitate de persoană fizică, un alt contract de asistență juridică. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003.


MENAN SAMIR,  

 

Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Medgidia, Jud. Constanța

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale C.L., Hotărâri care ar putea produce un folos pentru o asociație în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de vicepreședinte. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 228, alin. (1), lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

NICA ADRIAN CORNEL,  

 

Consilier local în cadrul C.L al Com. Apateu, Jud. Arad

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L al comunei Apateu din data de 26 februarie 2021 privind închirierea unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei Apateu, fără a anunța la începutul ședințelor, interesul personal pe care îl avea în problema supusă dezbaterilor. Ulterior adoptării Hotărârii, au fost încheiate 2 acte adiționale la contractul de închiriere încheiat în anul 2015, între NICA ADRIAN CORNEL (în calitatea de locatar) și U.A.T. comuna Apateu (în calitate de locator) pentru suprafețele de terenuri aflate în domeniul privat al comunei Apateu. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către NICA ADRIAN CORNEL a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În cazul ambelor acte adiționale, documentația premergătoare încheierii lor poartă aceeași dată cu actele adiționale.

AVASILCĂI IONUȚ,   

 

Consilier local în cadrul C.L. al Com. Grumăzești, Jud. Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local care ar putea produce un folos material pentru societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 228, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019

 BRATU MARCEL NICOLAE,   

 

Consilier local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, nu a respectat obligația privind anunțarea la începutul ședințelor C.L. a interesului personal pe care îl avea la adoptarea unor Hotărâri ale C.L. din perioada 2021 – 2022 privind  prelungirea contractelor de închiriere  a terenuluiaflat în domeniul privat al comunei, și respectiv, redistribuirea unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al comunei. Menționăm faptul că, anterior validării mandatului de consilier local, respectiv în perioada 2018 – 2019, Bratu Marcel Nicolae în calitatea de locatar, a încheiat cu U.A.T. comuna Nicolae Bălcescu, în calitate de locator, mai multe contracte de închiriere a terenului arabil aflat în  domeniul  privat  al  comunei. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 228, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

NICOARĂ OANA MARIA,  

 

fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Văcăreni, Jud. Tulcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, având un interes personal în problema suspusă dezbaterii, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L., prin care au fost modificate organigrama și statul de funcții al UAT Văcăreni. Astfel, funcția publică de consilier gradul profesional I a fost transformată în funcția publică de consilier gradul profesional debutant, funcție ce a fost ocupată ulterior prin concurs de către persoana evaluată. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

DALE VOICHIȚA MARIANA,  

 

Secretar general al Orașului Ștei, Jud. Bihor

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției publice de conducere, a contrasemnat un act administrativ care i-a produs un folos material. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003  coroborate cu prevederile art. 445, alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.


ANIȚESCU PETRACHE,  

 

Secretar general al Com. Balta, Jud. Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției publice de conducere, în calitate de titular al unei entității economice, a solicitat Primăriei comunei Balta, eliberarea autorizației de funcționare pentru entitatea economică al cărei administrator este, autorizație semnată ulterior de către Primarul comunei Balta, respectiv de către persoana evaluată, în calitate de secretar general. În baza emiterii autorizației, entitatea economică a beneficiat de un ajutor financiar nerambursabil în cuantum de 95.319 lei (21.000 Euro) acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu cele ale art. 445 din O.U.G nr. 57/2019.

RĂILEANU MELANIA,  

 

Secretar general al Com. Prăjeni, Jud. Botoșani

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției publice de conducere, a contrasemnat un act administrativ care i-a produs un folos material. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.GROZA LIGIA-DANIELA,  

 

fost Secretar general al Com. Blandiana, Jud. Alba

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției publice de conducere, a contrasemnat un act administrativ care i-a produs un folos material. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scrisAVASILCĂI IONUȚ nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public”;

– art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. (2) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.”;

– art. 228, alin. (1), lit. b), c) e), f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia  „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlu IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații; c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociație sau fundație din care face parte.  (2) În exercitarea funcției, consilierul local (…) aflat în una dintre situațiile prevăzute la 

alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, (…) interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective (…). (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local (…) nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.”;

– art. 445, alin. (1), (2), (3) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților. (1) Funcționarii  publici  au  obligația  să  respecte  întocmai  regimul  juridic  al  conflictului  de  interese  și  al incompatibilităților, precum și normele de conduită. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcționarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora. (3) În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, funcționarii publici au obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal; (4) La numirea într-o funcție publică, la încetarea raportului de serviciu, precum și în alte situații prevăzute de lege, funcționarii publici sunt obligați să prezinte, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarația de avere și declarația de interese. Declarația de avere și declarația de interese se actualizează anual, potrivit legii.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE