Comunicat – referitor la amendamentele depuse la comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a senatului privind modificarea și completarea Legii nr. 176/2010

În data de 14 februarie, în cadrul ședinței Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului au fost propuse o serie de amendamente la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (L835/2022) care vor avea ca efect imediat introducerea unui regim special de integritate pentru „personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pentru care, potrivit statutului ori prin natura atribuțiilor de serviciu apartenența la aceste instituții reprezintă informații clasificate ori confidențiale / nedestinate publicității ori prin a căror diseminare neautorizată se pot prejudicia ordinea publică, securitatea națională, apărarea țării, interesele persoanelor de drept public deținătoare, rezultatul misiunilor specifice, ori se pot dezvălui surse confidențiale, se pot pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma misiunilor specifice”.

Amendamentele nu precizează explicit care sunt aceste categorii de personal din cadrul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională pentru care se aplică această excepție. Potrivit modificărilor propuse, persoanele care ar urma să facă parte din aceste categorii vor fi stabilite prin norme interne ale instituției, aspect ce contravine în mod grav normelor constituționale și de tehnică legislativă. Pe de altă parte, în secțiunea aferentă motivării amendamentelor, autorul acestora face referire la o anumită categorie de personal cărora li s-ar aplica această excepție, și anume la „structurile specializate ale MAI în domeniul ordinii publice și securității naționale”.

În mod concret, amendamentele propuse vor crea următoarele efecte:

  1. Încălcarea principiului transparenței în exercitarea funcțiilor publice:

– Declarațiile de avere și de interese depuse de către aceste persoane nu vor mai fi publice, ci vor trebui păstrate „în locuri special amenajate, în condiții în care să asigure confidențialitatea”.

– Persoanele menționate anterior ar urma să depună declarații de avere și de interese strict în cadrul instituției unde își desfășoară activitatea, eliminând atribuția persoanei responsabile de a le transmite Agenției, cum de altfel este cazul începând cu anul 2007, astfel că ANI nu va mai putea primi și gestiona declarații pentru aceste categorii de persoane. Mai mult, precizăm faptul că începând cu anul 2022 declarațiile de avere și de interese se depun exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.

  1. Ingerințe în activitatea de evaluare și încălcarea independenței operaționale:

– Declarațiile de avere și de interese ale persoanelor vizate de amendamente vor putea fi accesate de inspectori de integritate special desemnați și doar la sediul instituției din care face parte persoana evaluată;

– Pentru a desfășura activități de evaluare specifice privind incompatibilități, conflicte de interese sau averi nejustificate, inspectorul ANI trebuie să solicite unei alte entități aprobări suplimentare pentru a accesa aceste declarații și să se deplaseze la sediul acesteia pentru a le putea vizualiza;

– Interacțiunea inspectorilor ANI cu persoana evaluată se va realiza prin intermediul unor persoane anume desemnate de către instituția în care își desfășoară activitatea persoana evaluată;

– În cazul în care Agenția constată un incident de integritate, în vederea comunicării rapoartelor de evaluare, inspectorul de integritate trebuie să solicite instituției din care face parte persoana evaluată „deanonimizarea” declarațiilor de avere și de interese. Această „deanonimizare” se realizează, potrivit amendamentelor, în termen de cel mult 3 luni de la data solicitării ANI. Astfel, noile amendamente creează obligația ANI de a transmite rapoartele de evaluare în primă fază către conducătorul instituției din care face parte persoana evaluată, urmând ca ulterior să trimită raportul de evaluare și instituțiilor cu competențe în controlul respectării legislației, fiscale, penale, disciplinare etc.

– Adoptarea acestor amendamente ar duce la afectarea și întârzierea activității de evaluare în cele peste 380 de dosare aflate în prezent pe rolul Agenției, și a altor câteva zeci aflate pe rolul instanțelor de judecată, dosare care vizează persoane care ar putea face parte din categoriile invocate în amendamentele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

  1. Încălcarea principiului repartizării aleatorii a dosarelor: 

– Activitatea de evaluare a averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților se va realiza de către inspectori de integritate anume desemnați, aspect ce va crea un profund caracter de subiectivitate și o lipsă de imparțialitate în ceea ce privește repartizarea sesizărilor.

Pentru persoanele vizate de aceste modificări legislative, Agenția a identificat până în prezent peste 800 de incidente de integritate constând în incompatibilități, conflicte de interese în materie administrativă, averi nejustificate cu o valoare totală de aprox. 20,2 milioane Lei, sesizarea organelor de urmărire penală pentru nedeclarare venituri din jocuri de noroc în valoare de peste 900.000 Lei, precum și cazuri de nedepunere a declarațiilor de avere și de interese.

          Față de aceste amendamente, Agenția Națională de Integritate a transmis vineri, 17 februarie, către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări un punct de vedere (https://bit.ly/41mkY07) prin care arătăm că nu susținem modificările propuse, întrucât actuala reglementare instituie suficiente garanții privind confidențialitatea informațiilor în cadrul acțiunilor specifice de depunere a declarațiilor de avere și de interese, precum și a celor desfășurate de inspectorii de integritate.

Considerăm că aceste amendamente au rolul de înlătura unele categorii de deponenți de la publicarea declarațiilor de avere și de interese, de a implementa proceduri distincte în ceea ce privește atât depunerea declarațiilor cât și modalitatea de evaluare pentru categorii de funcții care au obligația respectării Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că în prezent, România este evaluată de Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) în cadrul Rundei a cincea de evaluare, printre temele examinate fiind Prevenirea corupției și promovarea integrității (…) la nivelul instituțiilor de punere în aplicare a legii.Astfel, evaluarea vizează funcționarii organismelor care îndeplinesc funcții esențiale de aplicare a legii și care fac obiectul reglementărilor naționale, respectiv funcționarii din cadrul instituțiilor din domeniul ordinii, siguranței publice și siguranței naționale.

Anexăm prezentei comunicări amendamentele depuse la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, marcate cu culoarea roșie.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

ANEXĂ

Amendamente depuse la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului privind modificarea si completarea Legii nr. 176/2010

Art. 2.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 şi se transmit Agenţiei exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii şi a intereselor, denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenţie.

Art. 21.

(1) Până la data de 31 decembrie 2023, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, completează şi depun declaraţiile de avere şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură olografă, şi le trimit Agenţiei exclusiv prin intermediul e-DAI.

(2) Procedura de transmitere prin e-DAI a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul e-DAI.

(4) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse prin e-DAI au acelaşi regim cu declaraţiile depuse în format hârtie, fiind transmise aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca acestea să îndeplinească procedurile prevăzute de lege.

Art. 22

(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 și art. 21 alin. (1) și (3), declarațiile de avere și de interese ale personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pentru care, potrivit statutului ori prin natura atribuțiilor de serviciu, apartenența la aceste instituții reprezintă informații clasificate ori confidențiale/nedestinate publicității, ori prin a căror diseminare neautorizată se pot prejudicia ordinea publică, securitatea națională, apărarea țării, interesele persoanelor de drept public deținătoare, rezultatul misiunilor specifice, ori se pot dezvălui surse confidențiale, se pot pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma misiunilor specifice, se completează și se depun în format hârtie sau electronic la persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, prin anonimizarea datelor cu caracter personal.

(2) Personalul care face parte din categoriile prevăzute la alin. (1) și modul de anonimizare a datelor cu caracter personal se stabilesc prin norme interne ale instituțiilor respective.

***

Art. 5. (…)

(2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun exclusiv prin intermediul e-DAI, cu excepția celor prevăzute la art. 22, după cum urmează:

­­­­­­­­­­­­­***

Art. 7. 

(1) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) sesizează deficienţe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declaraţiei poate fi iniţiată şi de către persoanele prevăzute la art. 1, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială. Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese rectificată pot/poate fi însoţite/însoţită de documente justificative.

(2) Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese depuse/depusă, împreună cu documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenţiei prin intermediul e-DAI.

(3) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute de prezenta lege, în condiţiile în care sunt depuse în termenul legal.

Art. 71 – (1) Prin excepție de la prevederile art. 6 și art. 7, alin. (2), pentru declarațiile de avere și de interese depuse în condițiile art. 22, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese au următoarele atribuții:

a) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese persoanelor care au obligația depunerii acestora;

b) primesc, înregistrează în registrul special constituit în acest sens și păstrează în locuri special amenajate, în condiții care să asigure confidențialitatea, declarațiile de avere și declarațiile de interese inițiale și rectificate, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, protecția informațiilor clasificate și confidențiale/nedestinate publicității, și eliberează la depunere o dovadă de primire;

c) în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, pun la dispoziția personalului anume desemnat din cadrul Agenției, la solicitarea acestuia, la sediul instituției din care face parte personalul, declarațiile de avere și declarațiile de interese inițiale și rectificate, în termen de cel mult 10 zile de la primirea solicitării;

d) țin evidența persoanelor care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în termenul de depunere și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

e) pun la dispoziția personalului anume desemnat din cadrul Agenției, la sediul instituției din care face parte personalul, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite, până la data de 1 august a aceluiași an.

***

Art. 28.

Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Art. 281

(1) Pentru personalul prevăzut la art. 22, activitatea de evaluare a averii și a conflictelor de interese și a incompatibilităților se realizează de personal anume desemnat din cadrul Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, protecția informațiilor clasificate și confidențiale/nedestinate publicității.

(2) Activitățile care presupun interacțiunea cu persoana care face obiectul evaluării se desfășoară prin intermediul personalului anume desemnat de conducerea instituției din care face parte persoana evaluată.

(3) În vederea comunicării către organele fiscale, cele de urmărire penală și cele disciplinare, precum și către comisia de cercetare a averilor prevăzută de Legea nr. 115/1996, rapoartele de evaluare prin care se constată existența unui conflict de interese sau a unei incompatibilități, inclusiv în condițiile art. 17 alin. (6) se transmit conducătorilor instituțiilor din care fac parte persoanele evaluate, care sunt obligați să dispună măsurile corespunzătoare pentru deanonimizarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese (sau personalizarea declarațiilor anonimizate);

(4) Deanonimizarea se realizează în termen de cel mult 3 luni de la data solicitării Agenției, cu asigurarea protecției siguranței naționale, apărării țării, intereselor persoanelor de drept public, rezultatului misiunilor specifice, identității surselor confidențiale sau vieții, integrității corporale, sănătății unei persoane în urma misiunilor specifice, după caz.

***