Comunicate de presă

Incidente de integritate – 4 aleși locali

Incidente de integritate – 4 aleși locali Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleși locali, după cum urmează:  STANCIU CRISTIAN, Consilier județean în cadrul C.J Iași INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2018 – 27 ianuarie 2021, întrucât a exercitat simultan funcția de membru titular (reprezentant al C.J Iași) în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași și funcția de membru în organul de conducere al unui partid politic, respectiv cea de vicepreședinte. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 187, alin. (1) și alin. (13) și art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006.  ROTARU GHEORGHE,  Primar al Com. Țibana, Jud. Iași CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a emis la data de 04 februarie 2021 o dispoziție pentru Întreprinderea Familială al cărei reprezentant este soția acestuia iar membru este unul dintre fiii săi, dispoziție care produce foloase materiale acestora. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.  NOVAC VASILE,  Primar al Com. Ivănești, Jud. Vaslui INCOMPATIBILITATESe află în stare de incompatibilitate începând cu luna octombrie 2020, întrucât, simultan cu exercitarea funcției de primar pentru mandatul 2020 – prezent, desfășoară și activități remunerate în cadrul unei societăți. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 91, alin. (3) din același act normativ.    GHERMAN VASILE VLĂDUȚ,  Primar al Com. Slatina, Jud. Suceava CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a semnat un contract de furnizare produse cu societatea comercială în cadrul căreia fratele acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator. În baza documentelor aprobate/avizate au fost efectuate plăți către societate în sumă de 57.972 Lei. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NOVAC VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”. „Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Incidente de integritate – 4 aleși locali Read More »

Numirea de către Senatul României a membrilor Consiliului Național de Integritate (mandatul 2024 – 2028)

Numirea de către Senatul României a membrilor Consiliului Național de Integritate (mandatul 2024 – 2028) Având în vedere procesul instituțional prin care Senatul României urmează să numească membrii Consiliului Național de Integritate pentru mandatul 2024 – 2028, dorim să subliniem importanța acordării de către Senat a unei atenții sporite în scopul prevenirii formării indirecte a unei majorități de aceeași culoare politică în cadrul Consiliului, astfel încât activitatea acestui organism să fie guvernată de imparțialitate și echilibru, prin reflectarea unui spectru larg de opinii și perspective.  Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice. (art. 39 din Legea nr. 144/2007) Abdicarea de la principiul echilibrului politic cu privire la componența Consiliului Național de Integritate (prin alocarea, conform Legii nr. 144/2007, doar a unui singur membru titular din fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților) ar vulnerabiliza credibilitatea și eforturile Consiliului și ale Agenției în îndeplinirea mandatului legal în zona asigurării integrității în exercitarea funcțiilor publice. Rolul important al Consiliului a fost reiterat de Comisia Europeană într-un raport MCV emis în 2017: „Consiliul Național de Integritate (CNI) asigură controlul politic asupra ANI, garantând independența și monitorizând activitatea acesteia. Membrii CNI sunt numiți de Senat din partea partidelor politice, reprezentanți ai administrației locale și ai societății civile, reprezentând principalele instituții și sectoare vizate de activitățile ANI. Până la sfârșitul anului 2011, relația dintre CNI și ANI a fost una dificilă, iar Comisia și-a exprimat îndoieli cu privire la faptul că CNI își exercita efectiv rolul103. Cu toate acestea, în ultimii ani, rapoartele MCV au remarcat rolul activ al CNI în susținerea capacității ANI de a-și îndeplini atribuțiile în mod eficace. Aceasta a inclus susținerea menținerii cadrului juridic al ANI și solicitarea unor resurse suficiente pentru ANI, inclusiv în Parlament, precum și luarea de poziție în mod public atunci când instituțiile publice nu au aplicat sancțiunile impuse în temeiul legii (în special, atunci când rapoartele ANI au fost confirmate în instanță) și atunci când conducerea ANI a făcut obiectul unor atacuri politice și din partea mass-mediei”. Din aceste considerente, Agenția Națională de Integritate face apel la responsabilitatea tuturor actorilor implicați în acest proces esențial de numire a membrilor Consiliului Național de Integritate, astfel încât componența acestuia să fie echilibrată, iar reprezentativitatea asigurată.  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Numirea de către Senatul României a membrilor Consiliului Național de Integritate (mandatul 2024 – 2028) Read More »

Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2023

Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2023 Rezultate în anul 2023 În perioada ianuarie – decembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 19.134 proceduri de achiziție publică. Dintre aceste proceduri, aproximativ 24% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 77.434 contracte subsecvente (loturi). Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 21 avertismente de integritate în valoare totală de 7.276.481.469 lei (aprox. 1,4 miliarde euro). Rezultate în trimestrul IV 2023 În perioada octombrie – decembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 4.665 proceduri de achiziție publică. Dintre aceste proceduri, aproximativ 30% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 18.580 de contracte subsecvente (loturi). Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise opt avertismente de integritate în valoare totală de 7.253.471.815  lei (aprox. 1,4 miliarde euro). În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.417 autorități contractante, 8.238 de operatori economici și 184.388 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților. Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2023 Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2023, 196 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de peste 9,4 miliarde lei (peste 1,9 miliarde euro). Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar. Dintre acestea, în aproximativ 98% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese. În două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate.  Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.“ În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 113.003 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, aproximativ 17% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 489.567 contracte subsecvente (loturi). De asemenea, în 72 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT. Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT  Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. Concret, acest mecanism de prevenție presupune analizarea datelor și a informațiilor introduse în Formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorității contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – DEPABD). Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul că acesta poate identifica, în mod automat, prezumtivele relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă. În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate, iar autoritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT. Mai multe detalii despre sistemul PREVENT pot fi consultate la secțiunea dedicată din pagina de Internet a Agenției Naționale de Integritate la adresa https://www.integritate.eu/prevent.aspx .   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2023 Read More »

Comunicat privind transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată

Comunicat privind transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (3) din Legea  nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 persoanele care dețin una dintre funcțiile ce fac obiectul actului normativ anterior menționat, au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul sistemului e-DAI. Aducem la cunoștința opiniei publice faptul că prin Legea nr. 105/2020 a fost instituită obligativitatea completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată. Persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010 sunt exceptate de la această obligație. Astfel, până la data de 31 decembrie 2021, toate autoritățile și instituțiile publice sau unitățile din care fac parte persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică. Ulterior, termenul de 31 decembrie 2021 a fost prelungit succesiv în 2022 și în 2023, nevoia de reglementare fiind motivată de imposibilitatea financiară și tehnică a mai multor autorități și instituții publice din care fac parte deponenții, de a le asigura acestora certificate cu semnătură electronică calificată. În acest sens, începând cu data de 01 ianuarie 2024, deponenții prevăzuți de lege completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată. Totodată, reiterăm obligația legală instituită în sarcina autorităților și instituțiilor publice relevante de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică. Legături utile: Date de contact:    Probleme tehnice aplicație e-DAIE-mail:helpdesk.edai@integritate.eu  Privind modalități de completare DA/DIE-mail:completaredai@integritate.eu AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Comunicat privind transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată Read More »

Incidente de integritate – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

Incidente de integritate – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează: GORAN MIHAI,    fost Funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne      AVERE NEJUSTIFICATĂAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 107.116 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către GORAN MIHAI, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice cu statut special. Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către GORAN MIHAI împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice cu statut special.    DEUȘAN MARINA DANIELA,  Director al Direcției Avizare din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii     CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn exercitarea atribuțiilor de director al Direcției Avizare din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a avizat o împuternicire acordată reprezentantului Ministerului Transporturilor, în baza căreia s-a aprobat numirea persoanei evaluate în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Metrorex, începând cu data de 24.12.2020. Ulterior, urmare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Metrorex adoptată în baza împuternicirii, a fost stabilită remunerația membrilor provizorii ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 5.345 Lei brut. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 445 și art. 463 din O.U.G. nr. 57/2019.  SUCIU CORINA,  Funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Maramureș și fost funcționar public în cadrul Primăriei Mun. Baia Mare SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către SUCIU CORINA a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Mun. Baia Mare, a avizat o serie de autorizații și solicitări de prelungire a autorizațiilor de transport persoane eliberate de Primărie pentru vehicule aparținând societății în cadrul căreia mama persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator. De asemenea, aceasta a avizat în perioada 2017-2018 o serie de acte adiționale la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane, încheiat în anul 2011 între Primăria Mun. Baia Mare (în calitate de concedent) și societatea anterior menționată, având ca obiect executarea serviciului de transport persoane, numai de către transportatori autorizați de autoritatea de autorizare. Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către SUCIU CORINA a infracțiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 326  din Codul Penal. Astfel, în declarațiile de interese completate începând cu anul 2012, persoana evaluatănu a menționat contractul încheiat între Primăria Mun. Baia Mare și societatea la care mama acesteia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator: Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum și despre existența diferențelor semnificative. Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: – art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.” – art. 445 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților „(1) Funcționarii publici au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.” – art. 463 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Conflictul de interese privind funcţionarii publici “Funcţionarilor publici li se aplică regimul conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice.” Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Incidente de integritate – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 Read More »

Obligația persoanelor juridice de drept privat de a identifica sau institui canale interne de raportare  privind protecția avertizorilor în interes public

Obligația persoanelor juridice de drept privat de a identifica sau institui canale interne de raportare privind protecția avertizorilor în interes public 17 decembrie 2023 a fost termenul limită până la care persoanele juridice de drept privat care au între 50 și 249 de angajați aveau obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare, potrivit art. 36 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Persoanele juridice de drept privat, indiferent de numărul de angajați, pot solicita Agenției Naționale de Integritate consiliere cu privire la implementarea corespunzătoare a prevederilor legale, inclusiv din perspectiva oferirii unor puncte de vedere circumscrise implementării Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. De asemenea, Agenția pune la dispoziția persoanelor juridice de drept privat modele ale procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. Astfel, aceste persoane pot solicita materiale relevante, suport metodologic sau consiliere privind identificarea și instituirea canalului intern de raportare prin următoarele modalități: Totodată, supunem atenției persoanelor juridice de drept privat aflate sub incidența art. 36 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, faptul că neîndeplinirea și/sau încălcarea prevederilor actului normativ, atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Obligația persoanelor juridice de drept privat de a identifica sau institui canale interne de raportare  privind protecția avertizorilor în interes public Read More »

Incidente de integritate – 10 aleși locali

Incidente de integritate – 10 aleși locali Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 10 aleși locali, după cum urmează:    COTEȚIU ANDREI,  Consilier județean în cadrul C.J. Timiș, Jud. Timiș INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 octombrie 2020 – 25 martie 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția de consilier județean cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație/ administrator în cadrul unei companii locale al cărei acționar unic este Consiliul Local al Mun. Timișoara. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.    DIMA IONUȚ-LUCIAN,  Primar al Com. Coteana, Jud. Olt   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent), a emis o dispoziție care a produs un folos material pentru sine, respectiv, stabilirea cuantumului indemnizației de primar  la un nivel superior celui prevăzut de dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.    OANEA IOAN,  Primar al Com. Ocna Șugatag, Jud. Maramureș și fost funcționar public în cadrul Primăriei Com. Ocna Șugatag       INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării funcției publice în cadrul Primăriei comunei Ocna Șugatag, întrucât, în perioada 29 septembrie  – 27 octombrie 2020, deși avea raportul de serviciu suspendat de drept, a continuat să exercite funcția publică deținută timp de încă 29 zile după ce a fost ales în funcția de primar al comunei Ocna Șugatag (calitate obținută la alegerile locale organizate în data de 27 septembrie 2020). Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 492, alin. (1) și (2), lit. l) și art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019.    SĂRĂOR ELENA ADRIANA, Primar al Com. Fârliug, Jud. Caraș-Severin     SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către SĂRĂOR ELENA ADRIANA a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de dispozițiile art. 301 din Codul Penal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoana evaluată a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru cumnatul acesteia. În acest sens, a semnat o serie de documente în baza cărora societatea comercială în cadrul căreia cumnatul persoanei evaluate deține calitatea de asociat (deținând și funcția de administrator în perioada 10 noiembrie 2015 – 18 octombrie 2021) a furnizat Primăriei comunei Fârliug, în anul 2021, produse în valoare de 11.137 Lei.    HORESCU PETRIȘOR,  Viceprimar al Com. Domașnea, Jud. Caraș-Severin       INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 mai – 20 decembrie 2022, întrucât, a deținut și exercitat simultan atât funcția de viceprimar cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.    NIȚĂ MARIUS DANIEL,  fost Viceprimar al Com. Agigea, Jud. Constanța     SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către NIȚĂ MARIUS DANIEL a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat în declarația de avere depusă la data de 18 mai 2018 un imobil care se afla în proprietatea comună a declarantului și a soției acestuia, și nu a menționat în declarația de avere depusă la data de 12 aprilie 2019 înstrăinarea imobilului mai sus menționat.     TIMOFCIUC RĂZVAN,  Consilier Local în cadrul C.L. al Mun. Iași, Jud. Iași     INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie – 06 septembrie 2021, întrucât a exercitat simultan calitatea de membru al Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași și funcția de vicepreședinte al filialei locale al unui partid politic. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 187, alin. (13) coroborat cu  prevederile art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006. Totodată, menționăm faptul că la data de 28 decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a constatat și conflictul de interese în materie administrativă în cazul lui TIMOFCIUC RĂZVAN, întrucât, în exercitarea mandatului 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale C.L. Iași privind nominalizarea reprezentanților Consiliului în C.A. ale unităților de învățământ preuniversitar din Mun. Iași pentru anii școlari 2018 – 2019, respectiv 2019 – 2020, în baza cărora soția persoanei evaluate a fost numită membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228 din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).    SLIVNEANU VALENTIN, Consilier local în cadrul  C.L. al Orașului Berești, Jud. Galați și fost Viceprimar al  Orașului Berești INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitări mandatului de viceprimar al orașului Berești, întrucât simultan cu funcția de viceprimar a deținut și exercitat și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale (perioada 16 noiembrie 2020 – 30 iunie 2021), respectiv, funcția de administrator al unei societăți (perioada 16 noiembrie – 14 decembrie 2020). Persoana evaluată a încălcat prevederile 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.    BĂLAN VIOREL,  Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Puiești, Jud. Vaslui INCOMPATIBILITATE S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 august 2022 – 31 ianuarie 2023, întrucât a deținut și exercitat simultan atât calitatea de consilier local, cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local.Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.   TANASĂ CONSTANTIN, fost Consilier Local în cadrul C.L. al

Incidente de integritate – 10 aleși locali Read More »

Incidente de integritate – 10 aleși locali

Incidente de integritate – 10 aleși locali Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau starea de incompatibilitate, în cazul a 10 aleși locali, după cum urmează:    TUDORA DORIN,  fost Consilier județean în cadrul C.J. Prahova   INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii și exercitării mandatului  de consilier județean (15 octombrie 2020 – 15 februarie 2021), întrucât a deținut simultan și funcția de director general adjunct, respectiv director general provizoriu în cadrul unei societăți cu capital integral de stat, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003. BRADEA GRIGORE,  Primar al Com. Chiuza, Jud.  Bistrița-Năsăud     INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2016 – 18 iulie 2023, întrucât a exercitat simultan atât funcția de primar cât și calitatea de comerciant persoană fizică. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003. ANTOCHI ADRIAN,  Primar al Com. Ghindăoani, Jud. Neamț      CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de primar (16 octombrie 2020  – 14 iulie 2021), apropus și a efectuat demersuri pentru înființarea postului contractual de consilier al primarului (post pe care l-a și ocupat ulterior). Totodată, persoana evaluată a emis dispoziția de convocare a C.L. Ghindăoani în ședința ordinară, având pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții și Organigramei aparatuluide specialitate al primarului, al cărui inițiator a fost.Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr.161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019. BLEJAN MIHĂIȚĂ-GEORGE,   Primar al Com. Scundu, Jud. Vâlcea și fost  Viceprimar     CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de viceprimar, având un interes personal în problema suspusă dezbaterii, a participat la adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Scundu privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scundu pe anul 2020, ce a stat la baza angajării tatălui său în funcția de consilier personal la cabinetul viceprimarului.Menționăm faptul că la alegerile locale 2020, tatăl persoanei evaluate a obținut mandatul 2020-2024 pentru funcția de primar al aceleiași comune, însă ulterior alegerilor, mandatul i-a fost invalidat de către Judecătoria Drăgășani, jud. Vâlcea ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare emis de ANI, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate în care s-a aflat tatăl persoanei evaluate. Astfel tatălui persoanei evaluate i s-a aplicat interdicția deținerii timp de trei ani a oricăreia dintre funcțiile prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 de la data încetării exercitării mandatului 2016-2020. Astfel, prin aprobarea hotărârii  mai sus menționată, persoana evaluată a creat posibilitatea angajării tatălui său în cadrul Primăriei Scundu pe o funcție care nu face parte din funcțiile prevăzute de art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019.   DUMITRU VIOREL,  fost Viceprimar al Com. Munteni-Buzău, Jud. Ialomița și actual Consilier local în cadrul C.L. al Com. Munteni-Buzău, Jud. Ialomița     INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2016 – 21 iunie 2022, întrucât a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale. Totodată, persoana evaluată a realizat în calitate de comerciant persoană fizică, venituri în valoare aproximativă de 537.981 Lei. Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003. PINTILIE CONSTANTIN CRISTIAN, Consilier local în cadrul C.L. Buhuși, Jud. Bacău INCOMPATIBILITATEÎn perioada deținerii mandatului de consilier local (2020 – prezent),  societatea în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat cu 50% cotă de participare la beneficii și pierderi precum și funcția de administrator,  a încheiat 38 contracte comerciale de furnizare de produse în valoare totală de 145.100,3 Lei cu instituții subordonate Primăriei Orașului Buhuși, încălcând astfel  prevederile  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.  CHIRA DOREL IOSIF,  Consilier local  în cadrul C.L. al Com. Avram Iancu, Jud. Alba     CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local,  deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii  C.L. al com. Avram Iancu din data de  04 august 2021 privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârii C.L. din data de 10 iulie 2015 și a contractului de închiriere încheiat de Primăria Avram Iancu (respectiv s-a aprobat suma de 1.000 lei/lună reprezentând contravaloarea spațiului închiriat Asociației al cărei președinte este persoana evaluată), votând împotriva creșterii chiriei pentru spațiul aflat în incinta Primăriei comunei Avra Iancu, spațiu închiriat de asociația mai sus menționată. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 228, alin (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019. MARTIN EUGEN,  fost Consilier Local  în cadrul C.L. al  Mun. Tecuci, Jud. Galați CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 iulie 2021 privind numirea sa în funcția de Administrator/Director General al unei societăți din subordinea C.L., fiind remunerat cu o indemnizație brută lunară de 7.000 Lei. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 și art. 228, alin (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.    ANTOANE CRISTIAN,  fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Mircești, Jud. Iași   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (26 octombrie 2020 – 26 martie 2021), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de  25 ianuarie 2021 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind înființarea unui post contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mircești, post care a fost ulterior scos la concurs și ocupat de persoana evaluată. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003.    IAGĂR COSMA,  fost Consilier local  în cadrul C.L. al Com. Strâmtura, Jud. Maramureș   INCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 octombrie – 01 decembrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de Consilier local și funcția contractuală

Incidente de integritate – 10 aleși locali Read More »

Comunicat de presă

Comunicat de presă „Adoptarea Convenției ONU împotriva Corupției (UNCAC) în anul 2003 a reprezentat o schimbare de paradigmă în ceea ce privește lupta împotriva corupției iar sistemele de declarare a averilor și a intereselor au devenit ulterior un standard internațional în asigurarea integrității demnitarilor și funcționarilor publici. Pornind de la premisele UNCAC, Statele Părți au adoptat în ultimii 20 de ani sisteme de declarare a bunurilor, a veniturilor și a intereselor personale de către funcționarii publici, ce au drept scop evidențierea conflictelor de interese sau a averilor nejustificate. Asigurarea unor astfel de sisteme de integritate reprezintă un angajament solid privind instaurarea bunei guvernări”. Declarația a fost făcută de către Președintele Agenției Naționale de Integritate, domnul Florin MOISE, în cadrul evenimentului Romania’s Lessons Learned and Good Practices organizat în marja celei de-a zecea Sesiuni a Conferinței Statelor Părți (COSP 10) la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC), ce are loc în perioada 11 – 15 decembrie în Atlanta, SUA. „În prezent, peste 170 de țări din întreaga lume au introdus declarații de avere, sisteme de integritate și diferite modele instituționale de aplicare a regulilor pentru depunerea declarațiilor și verificarea informațiilor, instrumente universale menite să sporească transparența și responsabilizarea sectorului public, cu scopul final de promovare a integrității și de prevenire a corupției. Suntem onorați să avem șansa de a contribui la această construcție globală”, a mai declarat Președintele ANI în cadrul evenimentului. Delegația României la COSP 10 UNCAC este formată din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției Generale Anticorupție, Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și ai Agenției Naționale de Integritate. Conferința Statelor Părți este principalul organism de elaborare a politicilor UNCAC, sprijinind Statele Părți în implementarea Convenției și oferind orientări politice Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) în vederea dezvoltării și implementării activităților anticorupție. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Comunicat de presă Read More »

Incidente de integritate – 13 aleși locali

Incidente de integritate – 13 aleși locali Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:      MIHAI DUMITRU-DANIEL,  Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț       CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăseau atât întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată, cât și societatea al cărei asociat unic și administrator este tatăl său. Totodată, în data de 10 mai 2022, a participat și la adoptarea Hotărârii C.L. privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Podoleni, în baza căreia Primăria Podoleni a încheiat la data de 16 mai 2022, prin atribuire directă, un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al comunei, cu asociația al cărei  asociat unic și administrator este tatăl persoanei evaluate. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.    MÂNDRILAȘ MIHAI,  Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț     CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăsește și întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.    GRASU ADRIAN-NICOLAE,  Consilier Local  în cadrul C.L. al Com. Podoleni, Jud. Neamț   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent) deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat în anul 2022, la emiterea și adoptarea unor acte administrative de natură să producă un folos material pentru soția acestuia, în calitate de titular al unei  întreprinderi individuale, respectiv exceptarea întreprinderii individuale de la plata unei taxe a agenților economici. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.    ACHIM IONEL,  Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Radomirești, Jud. Olt   INCOMPATIBILITATEÎn perioada deținerii mandatului  de consilier local (2020 – prezent), societatea la care acesta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic, a încheiat cu Primăria comunei Radomirești, două contracte comerciale de furnizare de produse prin achiziție directă, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de 49.580 Lei. Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 90, alin. (1), din Legea nr. 161/2003.    DAVID STANCIU MARIAN,  Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița   CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHETÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat  în data de 21 ianuarie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei, iar ulterior, în baza acestei hotărâri, soția și fratele persoanei evaluate (în calitate de locatari) au încheiat cu Comuna Cocora (în calitate de locator) contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70  și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. a)  și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019. Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către DAVID STANCIU MARIAN a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru soția și fratele său, respectiv, încheierea de către aceștia a unor contracte de închiriere terenuri cu Comuna Cocora și obținerea de către soția persoanei evaluate de subvenții acordate de către A.P.I.A., prin încheierea contractului de închiriere mai sus menționat.    NECULA VALENTIN,   Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița       CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat  la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri în baza cărora persoana evaluată a încheiat cu Comuna Cocora contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.    ȘTEFĂNESCU MIHAIL,   Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași     SESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către ȘTEFĂNESCU MIHAIL a infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora atât persoana evaluată, soția acestuia cât și societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator, au încheiat contracte de închiriere a unor suprafețe de teren cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu.    PALIȚĂ DANIEL,  CONSILIER Local în cadrul C.L. al Com Dănești, Jud. Gorj SESIZARE D.N.A.Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către PALIȚĂ DANIEL a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea 78/2000, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

Incidente de integritate – 13 aleși locali Read More »