Incidente de integritate – 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

MĂCRINEANU ANA CORNELIA,

Primar al Com. Viziru, Jud. Brăila

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, deși avea un interes de natură patrimonială, a emis și semnat  în luna martie 2023, o Dispoziție privind acordarea unor angajați din aparatul de specialitate al primarului a unei sume de bani, sumă de care a beneficiat și persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

 

MOLDOVAN MARIA,

Primar al Com. Beica de Jos, Jud. Mureș.

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent), persoana evaluată a semnat o serie de documente care au dus la aprobarea prin Hotărâre a C.L. a încheierii a 2 acte juridice la un contract de închiriere între comuna Beica de Jos, reprezentată prin primar Moldovan Maria (în calitate de locator) și asociația în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru (în calitate de locatar).

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019.

STANCIU VALERIU,

Consilier local in cadrul C.L. al Orașului Amara, Jud. Ialomița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 mai 2021 – 19 mai 2022, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și funcția de președinte al Adunării Generale a Acționarilor în cadrul unei societăți comerciale de interes local, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

 

 

GROZA IONEL AURELIAN,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Cârcea, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 octombrie 2020  – 02 august 2023,  întrucât, a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cârcea, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

DUȚĂ MARIA – MIHAELA,

fost Director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcției publice de conducere de director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, a semnat pentru sine o decizie care i-a adus un beneficiu material.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 445, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scrisPersoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.


Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

          art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

 

          art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrincipiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.”;

 

          art. 76, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (1) Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I” și alin. (2) ”Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

 

          art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. (2) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat  să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință”;

 

          art. 88, alin. (1), lit. c) și lit. e) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: (…) c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv. (…). e) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la o societate de interes local, reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori la o societate de interes național, reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care își are sediul sau care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă ”;

 

          art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia  „(1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, consilier local și consilier județean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.”;

 

          art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia  „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații; c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri; d) o altă autoritate din care face parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociație sau fundație din care face parte.

 

          art. 445, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților:  funcționarii publici au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.

 

         „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.      

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE