PREVENT – sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice

Titlul: ”PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizitiile publice” 

Domeniul de intervenţie: Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa prioritară III – ”Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 ”Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” / Operațiunea 2 ”Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Valoarea totală: 31.300.671,25 lei

Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice finanțate din fonduri comunitare prin implementarea si operaționalizarea unui sistem informatic integrat în cadrul Agenției Naționale de Integritate, pentru prevenirea si identificarea situațiilor care determină un conflict de interese. 

• Promovarea şi asigurarea interacţiunii între ANI şi beneficiarii serviciilor cu respectarea principiului egalităţii de şanse: cetăţeni români sau străini, IMM, instituţii non-guvernamentale, instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale, etc.;

• Eficientizarea şi creşterea transparenţei în comunicare cu beneficiarii serviciilor publice desfăşurate de ANI prin implementarea de sisteme electronice de alertare şi publicaţii oficiale, anunţuri publice, baze de date pentru informare, primirea de sesizări din partea cetățenilor; 

• Automatizarea procedurilor specifice activităților de prevenire a conflictelor de interese privind achizițiile publice derulate. Astfel se pun la dispoziţia beneficiarilor servicii prin mijloace electronice. Persoanele fizice şi/ sau juridice vor avea posibilitatea să efectueze online majoritatea procedurilor de completare a formularelor de integritate de la depunerea electronică a cererilor de achiziție publică până la emiterea deciziilor finale de atribuire a contractelor de achiziție; 

• Eficientizarea şi rentabilizarea activităţii pentru ANI cât şi pentru beneficiarii serviciilor publice desfăşurate de ANI, prin reducerea costurilor în urma generalizării furnizării de servicii procedurale, de comunicare şi de informare online; 

• Asigurarea de echipament hardware şi aplicaţii software adecvate pentru preluarea, stocarea, completarea online a formularelor si analiza informațiilor precum și raportarea acestor analize; 

• Instruirea a 50 de anagajați din cadrul ANI în utiilizarea sistemului informatic din A.N.I.; 

• Promovarea proiectului şi a serviciilor publice online oferite.

Ministerul Fondurilor Europene – Instrumente Structurale în România: http://www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa Web a Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale în România