Incidente de integritate – 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează: 

TITEA DRAGOȘ-VIRGIL,

fost Secretar de stat la Ministerul Transporturilor, actual Director la Direcția Juridică și Administrativ în cadrul R.A. ROMATSA
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 824.898 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către TITEA DRAGOȘ-VIRGIL împreună cu familia, în perioada exercitării funcțiilor publice de secretar de stat și director. 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către TITEA DRAGOȘ-VIRGIL, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice de secretar de stat.
COBELSCHI CĂLIN PAVEL,

Managerul Spitalului Județean de Urgență Brașov
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 mai 2019, întrucât exercită simultan cu funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov şi funcțiile de medic specialist și medic primar în cadrul unei societăți comerciale ce are ca obiect principal de activitate acordarea de asistență medicală specializată, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.
MUREȘAN VASILE ADRIAN,

Medic Șef secție Chirurgie Vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu – Mureș
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 septembrie 2018, întrucât exercită simultan cu funcția de medic Șef secție Chirurgie Vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu – Mureș și calitatea de asociat unic și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

MITROI ȘTEFAN CRISTINEL
,

Șef serviciu la Serviciul Financiar – Contabil, Buget în cadrul Direcției Economice la Primăria Orașului Voluntari, Jud. Ilfov
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu anul 2020, întrucât simultan cu funcția publică exercitată în cadrul Primăriei Orașului Voluntari a exercitat/exercită mai multe funcții în cadrul unor societăți comerciale de interes local la care Consiliul Local al Orașului Voluntari este acționar majoritar, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
SAUER MARIA,

Director al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor CaransebeșJudețul Caraș Severin
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către SAUER MARIA a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitatea sa de director al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare având un interes personal de natură patrimonială, a semnat înscrisuri referitoare la numirea în funcția de director adjunct științific și a majorării salariale pentru soțul său, secretar științific în cadrul Stațiunii de Cercetare DezvoltareCaransebeș.

Menționăm faptul că Agenția Națională de Integritate a constatat în luna decembrie 2022 și starea de incompatibilitate în cazul lui SAUER MARIA, întrucât, în perioada 22 iulie 2019 – 28 iulie 2021, a deținut funcția de director al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare și membru în consiliul de administrație iar soțul său a deținut funcția de administrator/asociat la două societăți cu capital privat al căror obiect de activitate este similar cu cel deținut de Stațiunea de Cercetare, încălcând astfel prevederile art. 3, alin.(1), lit. a) din H.G. nr. 857/2017 și prevederile art. 34, lit. a) din Legea nr.45/2009.
ENIȘOR CRISTINA MAGDALENA,

Coordonator al controlului financiar preventiv propriu din cadrul Direcției Generale Programe Europene Capital Uman, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În anul 2020, în exercitarea atribuțiilor de serviciu aferente funcției publice de consilier în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ENIȘOR CRISTINA MADALENA a acordat viza de control financiar preventiv propriu pentru diverse entități beneficiare și/ sau partenere în cadrul Programului Operațional Capital Uman, societăți de la care fiul persoanei evaluate a obținut în aceeași perioadă venituri în calitate de salariat.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
MAXIM BOGDAN – VALENTIN,Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 03 februarie 2022, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică cu statut special (ofițer de poliție – organ de cercetare al poliției judiciare) în cadrul I.P.J. Sibiu și funcția de vicepreședinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor – Secția Română – Regiunea I Sibiu, încălcând astfel prevederile art. 2, alin (4) din Legea nr. 364/2004.
ȚIBENSCHI FELICIA,fost Funcționar public în cadrul Direcției de Asistență Socială Deva INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 martie – 08 mai 2020 întrucât simultan cu deținerea funcției publice de consilier juridic în cadrul Direcției de Asistență Socială Deva a exercitat și funcția de asistent judiciar în cadrul Tribunalului Hunedoara, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 460 din O.U.G. nr. 57/2019, precum și prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 (în vigoare în perioada supusă evaluării).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MUREȘAN VASILE ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 2, alin (4) din Legea nr. 364/2004, potrivit căruia „Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”

– art. 94, alin. (2), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice.(…) c) în cadrul regiilor autonome, societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public.”

art. 460 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Funcționarilor publici li se aplică regimul incompatibilităților în exercitarea funcțiilor publice stabilit prin legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice.”

 art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, potrivit căruia „Funcţiile de judecător, procuror, magistrat- asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare.”

art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: (…)c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.”

– art. 178, alin. (1), lit. a) și g) din Legea nr. 95/2006,potrivit căruia„Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizatesau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6). g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi (…), se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE