Incidente de integritate – 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă, a sesizat organele de urmărire penală sau a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE,
Primarul Sectorului 1, București
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003.

Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.

INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 18 februarie 2022 (data Dispoziției privind numirea managerului de proiect, al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟), ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE exercită simultan cu funcția de primar al Sectorului 1, București și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5  dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

SESIZAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu privire la legalitatea actelor administrative ale autorităților administrației publice, respectiv a dispoziției de numire în funcția de manager de proiect și a celor 4 dispoziții prin care au fost suplimentate veniturile, atribuții conferite de prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) din Codul Administrativ, acte materiale pentru care au fost reținute aspecte și indicii privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictelor de interese în materie administrativă și a legislației în materie penală.
LABA VASILE
Primar al Com. Bistrița Bârgăului, Jud. Bistrița Năsăud
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 101.120 Lei și 37.370 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către LABA VASILE, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către LABA VASILE,  în perioada exercitării funcției publice.
 IORDACHE ADRIAN,
 Consilier județean în cadrul C.J. Olt
INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatelor de consilier județean 2016 – 2020, respectiv 2020 – prezent, întrucât societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și administrator, iar soția sa calitatea de asociat, a încheiat două contracte de prestări servicii cu Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, instituție publică aflată în subordinea C.J Olt. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire de către IORDACHE ADRIAN a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din CodulPenal, întrucât acesta nu a declarat în cuprinsul declarațiilor de interese depuse în perioada exercitării mandatelor de consilier județean, contracte de prestări servicii aflate în derulare sau obținute în timpul exercitării funcției publice, în valoare de aprox. 2.000.000 Lei.
CONSTANTIN VASILE,
Primar al Com. Tudor Vladimirescu, Jud. Brăila
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020, CONSTANTIN VASILEa aprobat alocarea unor sume de bani către asociația sportivă al cărei membru fondator este, semnând în calitate de reprezentant al instituției finanțatoare – Comuna Tudor Vladimirescu și încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire în formă continuată a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28 iulie 2017), respectiv indicii cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2017), prevăzute de art. 301 din Codul Penal, prin semnarea de către CONSTANTIN VASILE, în calitate de primar, a unui număr de 18 acte materiale în valoare totală de 297.000 Lei, creând un avantaj patrimonial pentru asociația sportivă al cărei membru fondator este.
BOBU CONSTANTIN, 
Viceprimar al Com. Ipotești, Jud. Suceava
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării atribuțiilor de primar (16 iulie 2019 – 02 noiembrie 2020), a semnat și eliberat trei certificate de urbanism și trei autorizații de construire în favoarea unei societăți comerciale la care acesta avea un interes personal, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003. 

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire de către BOBU CONSTANTIN a infracţiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât prin semnarea și eliberarea a trei certificate de urbanism, respectiv a trei autorizații de construire pentru o societate comercială, a creat un cadru favorabil acesteia pentru returnarea către persoana evaluată a unui împrumut contractat.
LUPEI DAN,
Consilier local în cadrul C.L. al Com. Războieni, Jud. Neamț
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 octombrie 2020, întrucât deține simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 01 ianuarie – 15 martie 2021, întrucât a deținut simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 PĂUNICĂ ADRIANA,
Consilier local în cadrul C.L. al Sectorului 3 București
INCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 ianuarie – 30 iulie 2020, întrucât a exercitat simultan calitatea de membru al Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” și funcția de secretar executiv în cadrul unui organ de conducere al unui partid politic.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. f) și art. 187, alin. (13) din Legea nr. 95/2006.
 SOARE VASILE,
fost Consilier local în cadrul C.L. Vrâncioaia, Jud. Vrancea
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie – 14 decembrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul Primăriei Vrâncioaia, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

       Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SOARE VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”;

– art. 76, alin. (1) și (2) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”;

– art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: k) orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale”.

– art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (1) Funcția de consilier local (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: c) (…) angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local (…);”

– art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (1) (…) consilierii județeni (…) nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse (…). (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local. ;”

– art. 178, alin. (1), f) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.”;

– art. 187, alin. (13) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(13) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de administraţie (22/11/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 79/2016). ”;

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE