Incidente de integritate – 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010


Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală și fiscală, în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

TĂNASE CRISTINA,

Director al Direcției Control și Digitalizare din cadrul Consiliului Național al Audiovizualului
SESIZARE DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TĂNASE CRISTINA a infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, întrucât a întocmit și semnat bibliografia aferentă concursului organizat în vederea  ocupării funcției vacante de director al Direcției Control și Digitalizare, în perioada în care exercita această funcție cu carater temporar. Totodată, persoana evaluată a participat la concursul sus-menționat, fiind ulterior numită în funcția publică de conducere de director al Direcției Control și Digitalizare.
MIHALTE SANDU – IOAN,

Inspector șef al Gărzii Forestiere Brașov și fost Șef al Ocolului Silvic Bucegi – Piatra Craiului Ciucaș R.A.
AVERE NEJUSTIFICATĂ ȘI SESIZARE ORGANE FISCALE
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 68.000 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către MIHALTE SANDU – IOAN, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției de conducere de Șef al Ocolului Silvic Bucegi – Piatra Craiului Ciucaș R.A.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Brașov, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către MIHALTE SANDU – IOAN, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat și Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov în vederea stabilirii obligațiilor fiscale ale societății comerciale al cărei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate, cu privire la operațiunile de creditare a societății de către soția persoanei evaluate în valoare de 271.555 Lei, respectiv restituirea împrumuturilor către aceasta în sumă de 545.868 lei.

BUNGĂU CODRUȚA EMILIA,

fost Manager al Spitalului Orășenesc Deta

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 mai 2019 – 31 mai 2021 întrucât a exercitat simultan cu funcția manager al Spitalului Orășenesc Deta și funcția de medic primar în cadrul unei societăți comerciale și în cadrul cabinetului medical individual, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.
BUCUR LUCIAN CORNEL,

Secretar al Mun. Reșița, Jud. Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției publice a avizat o serie de Dispoziții ale primarului municipiului Reșița prin care i-au fost atribuite funcții sau calități pentru care a obținut venituri, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
CARTOJAN NICOLETA,

Funcționar public în cadrul 
Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 28 ianuarie 2021, persoana evaluată este în stare de incompatibilitate întrucât se află în raporturi ierarhice directe cu soțul acesteia ce ocupă funcția de șef serviciu în cadrul D.S.V.S.A. Giurgiu, încălcând astfel prevederile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
CARTOJAN MIHAIL GEORGE,

Funcționar public în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 28 ianuarie 2021, persoana evaluată este în stare de incompatibilitate întrucât se află în raporturi ierarhice directe cu soția acestuia ce ocupă funcția de consilier în cadrul D.S.V.S.A. Giurgiu, încălcând astfel prevederile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIHALTE SANDU – IOAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

– art. 79 , alin. (1),  lit. c) și alin. (2) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

– art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.”

– art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: (…) lit. b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.”

– art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (…) a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6)”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE