ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 2024

Descarcă DAI

Descarcă aici formularele declarațiilor

Depozitar DAI

Consultă aici declarațiile de avere și de interese pentru alegerile locale și europarlamentare

Interdicții

Consultă aici persoanele aflate sub interdicții

Sesizare

Semnalează o neregulă în DAI depuse

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Un funcționar public poate candida pentru funcția de ales local cu condiția suspendării raportului de serviciu potrivit dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 514 alin. (1) lit. h) din Codul administrativ. Suspendarea raportului de serviciu are loc la inițiativa funcționarului public pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales, sau până la încetarea funcției eligibile, în cazul în care funcționarul public a fost ales. În situația în care funcționarul public nu este ales, trebuie să își reia activitatea în prima zi lucrătoare ulterioară alegerilor.

Potrivit dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, prefecţii şi subprefecţii nu pot candida şi nu pot participa la acţiunile din campania electorală, sub sancţiunea demiterii din funcţie, cu excepția situației în care aceștia demisionează cu cel puţin 50 de zile înaintea datei alegerilor.

Potrivit art. 25 alin.(4) din Legea nr. 115/2015, persoanele care ocupă funcții publice pot face parte din birourile electorale.

 

De asemenea, art. 109 alin.(2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevede că pe perioada cât funcţionează birourile şi oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar şi operatorii de calculator se consideră detaşaţi şi primesc o indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Preşedinţii birourilor electorale, locţiitorii acestora şi membrii primesc indemnizaţia de la data încheierii proceselor-verbale de învestire.

 

Având în vedere că pe perioada de funcționare a birourilor și a oficiilor electorale, membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator se consideră detașați, arătăm că deținerea unei funcții publice simultan cu exercitarea calității membru în biroul electoral nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate.

Potrivit dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

 

Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.

 

Coform prevederilor art. 92 din același act normativ, încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

Potrivit art.  45, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, polițistului ii este interzis să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, și să candideze pentru autoritățile administrației publice locale. Astfel, pentru evitarea unei situații de incompatibilitate, polițistul trebuie să renunțe la funcție la data depunerii candidaturii, dar nu mai târziu de data înscrierii în partid, după caz.

În conformitate cu dispozițiile art. 242, alin. (4), cele ale art. 514, alin. (1), coroborate cu prevederile art. 390, alin. (2), din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al unei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale poate participa la campania electorală, fără a fi membru al unui partid politic, cu condiția suspendării raportul de serviciu, la cerere, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor.