„LINC – creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”

Denumirea beneficiarului: Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi a Parlamentului.

Obiective specific

·         Creşterea rolului consilierilor de etică şi a corpurilor de control din administraţia publică în domeniul prevenirii şi identificării incidentelor de integritate, prin dezvoltarea şi adoptarea unor proceduri specifice pentru aceştia pe parcursul proiectului şi creşterea corelativă a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate.

·         Dezvoltarea cunoştinţelor personalului cu rol în prevenirea şi combaterea încălcării legislaţiei privind integritatea la nivelul administraţiei publice centrale, prin formarea a 205 persoane pe parcursul proiectului.

·         Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrităţii şi formularea unor propuneri de măsuri în acest sens pe parcursul proiectului.

·         Creşterea eficienţei ANI în realizarea activităţilor proprii pentru aplicarea unitara a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autoritaţile şi instituţiile publice, prin creşterea capacităţii în rândul a 40 de inspectori pe parcursul proiectului.

Rezultate preconizate

·         Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică şi al corpurilor de control din administraţia publică cu privire la cooperare cu ANI şi identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi si avere nejustificată, elaborate şi adoptate.

·         Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind integritatea ale personalului cu atribuţii de monitorizare şi control de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale.

·         Rolul Parlamentului cu privire la conflictele de interese şi incompatibilităţile – clarificat în acord cu recomandarea GRECO.

·         Capacitate crescută şi grad de eficienţă ridicat în activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate.

Valoarea totală a proiectului este de 3.689.575,25 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 3.325.961,20 lei.

Perioada de implementare: 30 iulie 2018 – 30 ianuarie 2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Broșura de prezentare a rezultatelor proiectului LINC

Descarca document